Expertises

Hieronder een overzicht van de verschillende expertise gebieden binnen Stichting PZNL. Klik op een tegel voor meer informatie.

De Stichting zet zich in voor het bevorderen van generalistische en specialistische palliatieve zorg en het verankeren hiervan in de gezondheidszorg en samenleving. Het team van zorginhoudelijk adviseurs verbindt “buiten met binnen”. Dit team van specialisten vertegenwoordigt ieder een eigen praktijkgebied. Zij fungeren als adviseurs voor de organisatie en het bestuur en verbinden de organisatie, de patiënt, diens naasten, zorgvrijwilligers en (medisch) zorgprofessionals.

Als zorginhoudelijk adviseur heb je kennis van en ervaring binnen een specifiek gebied van de palliatieve zorg. Je ondersteunt hiermee de organisatie en het bestuur. Want door jouw kennis en ervaring kunnen zij beslissingen maken en producten of diensten ontwikkelen met een breed draagvlak. Zodat zij de “goede dingen goed kunnen doen”. En dat draagt bij aan de kwaliteit van de palliatieve zorg in de breedste zin.

Het bestuur en directieteam van Stichting PZNL adviseren, ondersteunen en ontzorgen in de uitvoering en organisatie van het werk. Het team heeft een belangrijke plaats aan tafel met het (dagelijks) bestuur van Stichting DPZNL en adviseert op veranderkundige en strategische organisatievraagstukken. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de (beleids-)advisering van het bestuur en het directieteam op het gebied van planning & control, governance en de geldende wet- en regelgeving. Hier is ook het totaal aan secretariële ondersteuning voor het bestuur belegd. Onderdeel uitmaken van dit team betekent samenwerken met young professionals die binnen de Stichting een bestuurlijk traineeship volgen, bestuurssecretaresses en de bestuurssecretaris.

Het NPPZ II heeft een grote ambitie, namelijk: de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en tegen de juiste bekostiging (de 5 J’s). Daarmee kunnen we iedereen die niet meer beter wordt goede kwaliteit van leven en sterven bieden. Samen gaan we de komende jaren met veel energie aan de slag om deze ambitie waar te maken. Het team NPPZ II bestaat uit een programmadirecteur en vier coördinatoren met elk een eigen focus: Netwerkzorg, Leren & Praktijk, Informatie en Registratie & Onderzoek. De zes werkpakketten die benoemd zijn in het NPPZ II, zijn ondergebracht bij deze vier teams.

 • Netwerkzorg
  Palliatieve zorg is bij uitstek netwerkzorg. Dat betekent: zorg en ondersteuning voor de patiënt én diens naasten die georganiseerd wordt over instellings- en beroepsgrenzen heen. Een patiënt in de palliatieve fase kan met meerdere vormen van zorg te maken krijgen, zoals thuiszorg, ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en hospicezorg. De onderlinge afstemming van zorg en ondersteuning is wat het team Netwerkzorg wil helpen te realiseren. Dat doen we onder andere met een team van regioadviseurs die ieder een regio in Nederland ondersteunen. 
 • Leren en praktijk
  Als domein vindt de palliatieve zorg haar herkomst in de hospicezorg. Sindsdien volgen ontwikkelingen zich op. Palliatieve zorg wordt in verschillende settings en domeinen door verschillende professionals en vrijwilligers aan patiënten en diens naasten verleend. Omdat kennis en vaardigheden op verschillende plekken worden opgedaan, zorgen we er bij het team Leren & Praktijk voor dat die kennis breed beschikbaar is zodat die geïmplementeerd kan worden door de generalistische en specialistische zorgverleners. Binnen dit werkgebied ontmoeten experts op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek elkaar.
 • Informatie
  Een patiënt heeft er baat bij dat de zorgverleners eenvoudig kunnen beschikken over relevante en actuele informatie over de patiënt. Het team focust zich op het ontsluiten van informatie op een praktische en veilige manier. Daarnaast zorgt dit team ervoor dat van data worden geleerd en dat data inzichtelijk worden gemaakt. In dit team ontmoeten zorg en IT elkaar. 
 • Registratie en onderzoek
  Het team Registratie & Onderzoek maakt inzichtelijk wat de impact van de NPPZ II-activiteiten is op patiënten en naasten, samenwerkingsprocessen en organisatiestructuren. Dit realiseert het team door samen met alle samenwerkingspartners in Nederland consensus te bereiken over indicatoren om kwaliteit van palliatieve zorg te meten op het niveau van structuur, proces en uitkomst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van inzichten uit bijvoorbeeld de burger-, patiënten- en zorgverlenerspeilingen palliatieve zorg en de enquête palliatieve zorg in ziekenhuizen. Ook uitkomsten uit de Zelfevaluaties palliatieve zorg voor organisaties kunnen gebruikt worden. Het uitgangspunt van dit werkpakket is gebruik maken van bestaande databronnen. Opgedane inzichten (landelijk en regionaal) worden o.a. besproken tijdens werkconferenties en gedeeld op het NPPZ II-leerwerkplatform.

Maatschappelijke bewustwording is een pijler van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Bewustwording creëren rond het thema palliatieve zorg, taboes doorbreken en een breed, divers publiek bereiken. Het team van communicatie experts is dagelijks bezig met het delen van informatie voor patiënten, naasten, vrijwilligers en zorgprofessionals.  

Als je in dit expertise gebied komt werken zal je te maken hebben met een breed scala aan expertises binnen het domein dat communicatie heet. Van public relations tot wetenschappelijke publicaties, van social media tot huisstijl, van interne communicatie tot het organiseren van landelijke congressen: we doen het allemaal.

Alle collega’s van Stichting PZNL kunnen rekenen op de ondersteuning van het team Bedrijfsvoering. Dit team heeft als doel om ervoor te zorgen dat de organisatie van de Stichting professioneel is ingericht en gefaciliteerd wordt met adequate bedrijfsvoering. Hier wordt intern beleid ontwikkelt en procedures en tools afgestemd op de behoefte van de Stichting. Op de korte, middellange en de lange termijn. Ons team is “mean en lean” en bestaat uit professionals op het gebied van IT, financiële zaken, juridische zaken, human resource en Agile-werken. Ook de bedrijfsvoering van de landelijk dekkende telefonische consultatiedienst palliatieve zorg en de algemene secretaresses zijn in dit team ondergebracht.

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg