Samenwerking in SEPTET

In 2015 is het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart, dat een impuls geeft aan samenhang en verbetering van palliatieve zorg, onderwijs en onderzoek. Belangrijk zijn regionale samenwerkingsverbanden: de consortia palliatieve zorg. In de regio Midden-Nederland is dat Septet: zeven netwerken palliatieve zorg, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland.

Bekijk hier het Kernteam Septet.

Wat willen we bereiken?

Septet wil graag dat voor alle mensen in de palliatieve fase zorg beschikbaar is, gebaseerd op de persoonlijke wensen en behoeften. De zorgvrager met zijn informele en formele zorgpartners werken in dialoog samen in een herkenbare structuur, die gericht is op kwaliteit en ontwikkeling. Septet wil van toegevoegde waarde zijn naast wat er al is.

Waar staan we voor?

  • Dichtbij: drempelloze zorg dichtbij huis, dichtbij de wensen en behoeften van zieke mens en zijn naasten en dichtbij de praktijk van de zorgverlening. 
  • Deskundig: deskundige zorg, ondersteuning en begeleiding door professionals en vrijwilligers.
  • Slagvaardig: zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en tijdig bijstellen.

Hoe doen we dat?

  • Septet maakt concrete zorgverbeterplannen en voert projecten uit die direct bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
  • Septet sluit aan bij in het veld erkende normen over de kwaliteit van palliatieve zorg. Septet let daarbij specifiek op het patiëntenperspectief.
  • Septet stimuleert gebruik van in de regio ontwikkelde kwaliteitsproducten zoals het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) en Palliatieve besluitvorming. 
  • Zowel patiënten en naasten als de brede professionele achterban inclusief vrijwilligers hebben een belangrijke adviesrol binnen Septet.

Op dit moment wordt aan vier grote projecten gewerkt: Hopevol, Diamand, InZicht en KwaSa. Daarnaast zijn meerdere taakgroepen actief met diverse opdrachten. Alle activiteiten zijn ondergebracht in drie programmalijnen: bewustwording, deskundigheid en samenwerking. In 2019 is een toolkit samenwerking samengesteld.

Voor meer informatie over Septet en de projecten zie deze pagina op de website van het NPPZ.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met secretaresse Maren Toncman.

INTERESSANT