Missie en Visie

Missie
De regionale netwerken Dementie/Geriatrie en Palliatieve Zorg staan in gezamenlijke verantwoordelijkheid voor optimale kwaliteit van leven op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor alle inwoners van Oost-Veluwe, waarbij hulpvragers zelf de regie voeren en op verzoek hierin worden ondersteund.

Visie
Iedere hulpvrager, en diens naasten/mantelzorgers, krijgt gecoördineerde informatie, zorg, begeleiding en ondersteuning van de juiste deskundige(n), op het juiste moment en op de juiste plek.

Uitgangspunten

  • De hulpvraag staat centraal. Positieve gezondheid is leidend en uitgangspunt voor de in te zetten hulp. ‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’;
  • Hulp wordt proactief ingezet en integraal aangeboden waarbij samenwerking is tussen informele en formele zorg, met aandacht voor vroeg-signalering, markering en preventie;
  • Het aanbod (welzijn, wonen en zorg) is inzichtelijk, eenvoudig toegankelijk en continuïteit is gewaarborgd;
  • Er wordt transmuraal en multidisciplinair samengewerkt, waarbij efficiënt gebruik wordt gemaakt van de aanwezige kennis en expertise -bijv. het Consultatieteam Palliatieve Zorg (CPZ), het Centrum voor Levensvragen en de Geheugensteunpunten-;
  • De netwerken dragen actief bij aan voldoende spreiding, uitwisseling en benutting van kennis. Daarmee worden de voorwaarden geschapen om de kwaliteit van de ondersteuning blijvend te kunnen verbeteren;
  • De netwerken zijn gericht op het signaleren en aanpakken van knelpunten;
  • De ondersteuning wordt gecoördineerd door een centrale hulpverlener.