Zelfevaluatie palliatieve zorg

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg is een instrument voor bewustwording en reflectie. Binnen Stichting PZNL hebben we drie soorten Zelfevaluaties: 1) de Zelfevaluatie voor zorgorganisaties, 2) de Zelfevaluatie voor huisartsenpraktijken en 3) de Netwerkevaluatie.

Hieronder vind je informatie over het promoten van en het ondersteunen bij de Zelfevaluatie voor zorgorganisaties.

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties

Met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties krijgen zorgorganisaties:

 • inzicht in hoeverre de palliatieve zorg voldoet aan het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg;
 • een gericht beeld over welke successen er al zijn en welke verbeteringen mogelijk zijn voor de ontwikkeling van palliatieve zorg in de eigen organisatie. 

Als netwerkcoördinator ben jij het aanspreekpunt voor zorgorganisaties die een Zelfevaluatie Palliatieve Zorg willen uitvoeren of aan het uitvoeren zijn. Op deze pagina vind je de stappen die je kunt zetten om zorgorganisaties te motiveren, ondersteunen en begeleiden in het uitvoeren van de Zelfevaluatie.

Stappenplan promoten en ondersteunen Zelfevaluatie

A. Voorbereiding

 1. Informeer de organisaties in jouw netwerk over de Zelfevaluatie voor zorgorganisaties. Je kunt hiervoor gebruik maken van de factsheet met alle informatie op een rij en de standaard e-mail voor zorgorganisaties. Denk hierbij na wie je uitnodigt voor een bijeenkomst, voor zorgverleners kan het lastig zijn om intern toestemming en draagvlak voor de Zelfevaluatie te krijgen. De uitkomsten van een Zelfevaluatie kunnen zorgverleners echter ook helpen om draagvlak bij het bestuur te krijgen voor verbetering van de palliatieve zorg.
 2. De Zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Je kunt deze desgewenst nalezen.
 3. Lees de gids (dit is de handleiding en Zelfevaluatie in één), en de informatie over de Zelfevaluatie voor zorgorganisaties op Palliaweb.
 4. Nodig de organisaties in je netwerk uit voor de online inspiratiebijeenkomsten die team Zelfevaluatie organiseert, zie Palliaweb voor meer informatie en data.
 5. Optioneel: organiseer zelf een bijeenkomst voor de organisaties in jouw netwerk en ga met elkaar in gesprek over de Zelfevaluatie. Geef een presentatie of vraag team Zelfevaluatie om een presentatie te geven. Het kan inspirerend zijn om organisaties binnen het netwerk te vragen om hun ervaring met de Zelfevaluatie te delen. Deze organisaties kunnen als ambassadeur voor de Zelfevaluatie optreden binnen het netwerk.
 6. Bespreek binnen het bestuur/kernteam/stuurgroep van jouw netwerk hoe de Zelfevaluatie wordt ingezet en welke ondersteuning het netwerk daarbij biedt.
  • Maak eventueel afspraken over de inzet van de Zelfevaluatie, bijvoorbeeld door de Zelfevaluatie op te nemen in het convenant van het netwerk.
  • Denk na over je eigen rol en ondersteuning die je wilt en kunt geven en bespreek dit.

Uitvoering: als één organisatie of meerdere organisaties met de Zelfevaluatie aan de slag gaan

 1. Bespreek binnen je netwerk met de organisaties die met de Zelfevaluatie aan de slag gaan wat zij willen ophalen en of er gezamenlijk vervolg gegeven wordt aan de uitkomsten. Dat wil zeggen: willen de leden de uitkomsten van de Zelfevaluatie met elkaar delen, samen leren en misschien zelfs gezamenlijk verbeterpunten oppakken?
 2. Houd een voorgesprek met de organisatie die de Zelfevaluatie gaat uitvoeren. De organisatie stelt een interne projectleider/trekker aan.

  Bespreekpunten:

 • Doelstelling en verwachtingen van de organisatie van de Zelfevaluatie. Houd het behapbaar. Als grote organisatie kun je bijvoorbeeld ook 2 afdelingen evalueren in plaats van de gehele organisatie.
 • Plan van Aanpak: in de link vind je het format dat als hulpmiddel kan dienen.
 • Samenstelling projectgroep en werkgroep en rol projectleider.
 • Tijdsinvestering.
 • De vier fases van de Zelfevaluatie
 • Samenhang tussen de Zelfevaluatie en huidig beleid van de organisatie.
 • Overeenkomst gebruik digitale programma Zelfevaluatie
  N.B. Als een organisatie geen gebruik wil of kan maken van het digitale programma van de Zelfevaluatie, dan kan ze aan de slag met de gids voor Zelfevaluatie en zelf de uitkomsten verwerken.
 • Hoe verder na de Zelfevaluatie.
  Het is aan de organisatie zelf om te bepalen wat te doen met de uitkomsten van de Zelfevaluatie. Er komt geen analyse en oordeel vanuit Stichting PZNL. Wel levert elke uitgevoerde digitale evaluatie informatie op over de voortgang   van de implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland binnen zorgorganisaties.
 • Welke ondersteuning gewenst is. Zie ook het beschikbare ondersteuningsaanbod vanuit team Zelfevaluatie.
 1. Gebruik het Excel aanmeldingsformulier om de zorgorganisatie bij team Zelfevaluatie aan te melden voor het gebruik van de digitale Zelfevaluatie.N.B. Na aanmelding ontvangt de organisatie een e-mail met tekst en uitleg over de Zelfevaluatie en de te nemen stappen. Deze e-mail wordt momenteel herzien en daarna ter kennisgeving op deze pagina toegevoegd.

B. Vervolg: hoe verder na het invullen van de Zelfevaluatie

 1. Na het invullen van de antwoorden op alle vragen van de Zelfevaluatie, kan de organisatie de uitkomsten uit het digitale programma halen.
 2. Onderdeel van de uitdraai is een format om de uitkomsten te verwerken tot een verbeterplan voor de organisatie. Als een organisatie niet werkt met het online programma, kan het bestand in de link gebruikt worden). Tip is om het bestand eerst te downloaden en op te slaan alvorens erin te gaan werken (dan blijft de opmaak behouden).
 3. De organisatie bespreekt de uitkomsten, eventueel met begeleiding of advisering van de netwerkcoördinator. Uit de bespreking volgen aanbevelingen en verbetervoorstellen. Op basis hiervan stelt de organisatie een actieplan op. Als netwerkcoördinator kan je hier af en toe op terugkomen om de voortgang te zien.
 4. Op netwerkniveau kunnen de uitkomsten van de Zelfevaluatie worden gedeeld om van elkaar te leren. De gezamenlijke verbeterpunten kunnen organisaties binnen het netwerk met elkaar oppakken en deze kun je opnemen in het jaarplan van het netwerk. Ook kunnen de ervaringen van organisaties helpen om andere organisaties ook een Zelfevaluatie uit te laten voeren. 
 5. Maak afspraken binnen het netwerk over het herhalen van de Zelfevaluatie na een aantal jaar. Het herhalen van de Zelfevaluatie maakt zichtbaar wat er binnen de organisaties gebeurd is.

Team Zelfevaluatie

Hulp nodig? Voor vragen, opmerkingen en om af te stemmen over ondersteuning, kun je bij team Zelfevaluatie (zelfevaluatiepz@pznl.nl) terecht. Dit team bestaat uit:

 • Eveline van Drielen, Projectadviseur
 • Linette Belo, Projectadviseur
 • Dianne Boxman, Verpleegkundig adviseur
 • Anja te Mebel, Projectmedewerker

 

Contact
Vragen of tips?
Neem contact met ons op via onderstaande knop