Projecten

Zelfevaluatie palliatieve zorg (afgerond)

De bij het netwerk aangesloten organisaties hebben in 2022  de zelfevaluatie palliatieve zorg uitgevoerd. 
Het doel van de Zelfevaluatie is tweeledig. De Zelfevaluatie geeft zorgorganisaties inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft deze een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is. Door de Zelfevaluatie kunnen zorgorganisaties op netwerkniveau bevindingen uitwisselen en van elkaar leren. De Zelfevaluatie geeft richting bij implementatie van het Kwaliteitskader. De Zelfevaluatie is geen keurmerk of accreditatieprogramma, maar een instrument voor bewustwording en zelfreflectie. 

De zelfevaluatie palliatieve zorg is in negen netwerkorgansiaties uitgevoerd. Wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is werd met organisaties besproken. Zij maken zelf een plan van aanpak voor ontwikkelpunten en voeren dit uit aan de hand van de PDCA cyclus. Ontwikkeling wordt gevolgd door de netwerkcoördinator.

Alle zelfevaluaties samen geven een beeld van waar de palliatieve zorg in de regio staat. Wat gaat goed;

  • de palliatievefase / een palliatieve zorgvraag wordt gesignaleerd en gemarkeerd, m.n. van ziektegericht naar  symptoomgericht en de stervensfase
  • er is aandacht voor de patiënt en naasten op 4 dimensies, bij de sociale dimensie is aandacht voor netwerk en  naasten  en existentiële  dimensie kan meer aandacht zijn voor zingeving.
  • pro-actieve zorgplanning heeft een plek in de zorgverlening, er is aandacht nodig voor eenduidige  implementatie en scholing
  • de centrale zorgverlener is over het algemeen bekend bij patiënt en naasten, minder bekend is hoe deze is te  bereiken
  • binnen het netwerk vinden professionals elkaar voor samenwerking rondom de patiënt en naasten, er zijn  geen eenduidige regionale afspraken over onder andere samenwerking, overdracht, werkafspraken over  specialistische consultatie.
  • generalistisch zorgverleners hebben meestal vanuit hun basisopleiding kennis over palliatieve zorg, er is aanvulling nodig specifieke kennis en vaardigheden in de palliatieve zorg (bij-/nascholing). 

 Uitkomsten op regioniveau zijn meegenomen in het beleid van het NPZZG en de verdere implementatie van het transmuraal zorgpad proactieve palliatieve zorg.

 

 

Implementatie Transmuraal zorgpad Pro-actieve palliatieve zorg

 

Op basis van de uitkomsten van het Palzo-project een continuüm van vertrouwen en deskundigheid wordt in de periode van 2022-2026 het transmuraal zorgpad pro-actieve palliatieve zorg ingericht in de regio Zuid Gelderland.

Een continuüm van vertrouwen en deskundigheid: Ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie - ZonMw

Het pro-actieve zorgpad vormt een leidraad voor het ondersteunen van de palliatieve zorg van signaleren en markeren, leven in de palliatieve fase tot en met overlijden en nazorg. Onder het ransmuraal zorgpad valt ook de consultatie van specialistisch zorgverleners en het onderbrengen van de huidige consultatie van PZNL in het netwerk met bijpassende bekostiging

 

 

Invoering landelijke richtlijn proactieve zorgplanning

 

Binnen het netwerk is in 2021 in samenspraak met professionals op bestuurlijk niveau de keuze gemaakt in de regio Zuid Gelderland gebruik te maken van de landelijke richtlijn proactieve zorgplanning

In de regio Zuid Gelderland richt men zich op  implementatie van deze richtlijn op training van het gebruik ervan en het proces van zorgoverdacht tussen organisaties. Eén van de thema's binnen NOEL vormt digitalisering en gegevensoverdracht van o.a.vastgelegde gegevens over proactieve zorgplanning tussen professionals/organisaties.  In de regio zijn verschillende lopende bij  projecten en pilots t.a.v. ACP zoals:

 

Project Zonmw intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase 

 

Het netwerk NPZZG en  het Radboudumc wil door deelname aan dit landelijke project bereiken dat bij patiënten met ongeneeslijke kanker meer aandacht is voor psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit. Om dit te bereiken is de  gecombineerde gespreksinterventie in het Radboudumc afdeling Medische Oncologie geïmplementeerd.

De casemanagers medische oncologie willen de psychosociale zorg voor patiënten met kanker in de laatste levensfase en hun eventuele partners verbeteren. Tevens willen ze dat verpleegkundigen meer kennis en vaardigheden opdoen om psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit te bespreken met patiënten en naasten. Minder verlegenheid ervaren bij patiënten en eventuele partners met kanker in de laatste levensfase door gesprekken aan te gaan over psychosociale zorgbehoeften en over vragen over intimiteit en seksualiteit.

Het project is afgesloten en blijft onder de aandacht om te borgen in  de oncologische zorg en in de regio.

 

 

Contact