Projecten

Zelfevaluatie palliatieve zorg (afgerond)

De bij het netwerk aangesloten organisaties zijn in 2021 gestart met het doen van de zelfevaluatie palliatieve zorg. Het doel van de Zelfevaluatie is tweeledig. De Zelfevaluatie geeft zorgorganisaties inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft deze een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is. Door de Zelfevaluatie kunnen zorgorganisaties op netwerkniveau bevindingen uitwisselen en van elkaar leren. De Zelfevaluatie geeft richting bij implementatie van het Kwaliteitskader. De Zelfevaluatie is geen keurmerk of accreditatieprogramma, maar een instrument voor bewustwording en zelfreflectie. 

De zelfevaluatie palliatieve zorg is in negen netwerkorgansiaties uitgevoerd. Wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is werd met organisaties besproken. Zij maken zelf een plan van aanpak voor ontwikkelpunten en voeren dit uit aan de hand van de PDCA cyclus. Ontwikkeling wordt gevolgd door de netwerkcoördinator.

Alle zelfevaluaties samen geven een beeld van waar de palliatieve zorg in de regio staat. Wat gaat goed;

  • de palliatievefase / een palliatieve zorgvraag wordt gesignaleerd en gemarkeerd, m.n. van ziektegericht naar  symptoomgericht en de stervensfase
  • er is aandacht voor de patiënt en naasten op 4 dimensies, bij de sociale dimensie is aandacht voor netwerk en  naasten  en existentiële  dimensie kan meer aandacht zijn voor zingeving.
  • pro-actieve zorgplanning heeft een plek in de zorgverlening, er is aandacht nodig voor eenduidige  implementatie en scholing
  • de centrale zorgverlener is over het algemeen bekend bij patiënt en naasten, minder bekend is hoe deze is te  bereiken
  • binnen het netwerk vinden professionals elkaar voor samenwerking rondom de patiënt en naasten, er zijn  geen eenduidige regionale afspraken over onder andere samenwerking, overdracht, werkafspraken over  specialistische consultatie.
  • generalistisch zorgverleners hebben meestal vanuit hun basisopleiding kennis over palliatieve zorg, er is aanvulling nodig specifieke kennis en vaardigheden in de palliatieve zorg (bij-/nascholing). 

 Uitkomsten op regioniveau worden meegenomen in het beleid van het NPZZG en het in te richten transmuraal zorgpad pro-actieve palliatieve zorg

Inrichten Transmuraal zorgpad Pro-actieve palliatieve zorg

Op basis van de uitkomsten van het Palzoproject een continuüm van vertrouwen en deskundigheid wordt in de periode van 2022-2026 het transmuraal zorgpad pro-actieve palliatieve zorg ingericht in de regio Zuid Gelderland.

Een continuüm van vertrouwen en deskundigheid: Ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie - ZonMw

Het pro-actieve zorgpad vormt een leidraad voor het ondersteunen van de palliatieve zorg van signaleren en markeren, leven in de palliatieve fase tot en met overlijden en nazorg. Onder het ransmuraal zorgpad valt ook de consultatie van specialistisch zorgverleners en het onderbrengen van de huidige consultatie van PZNL in het netwerk met bijpassende bekostiging

 

Invoering landelijke leidraad ACP

Binnen het netwerk is in 2021 in samenspraak met professionals op bestuurlijk niveau de keuze gemaakt in de regio Zuid Gelderland gebruik te maken van de landelijke leidraad voor het proces en uniform vastleggen van Proactieve Zorgplanning 2020. 

IN de regio Zuid Gelderland richt men zich op  implementatie van deze leidraad op training van het gebruik van deze leidraad en het proces van zorgoverdacht tussen organisaties. In de regio zijn verschillende lopende bij  projecten en pilots t.a.v. ACP zoals:

Projectplan Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase

Het netwerk NPZZG en  het Radboudumc wil door deelname aan dit landelijke project bereiken dat bij patiënten met ongeneeslijke kanker meer aandacht is voor psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit. Om dit te bereiken wil ze de gecombineerde gespreksinterventie in het Radboudumc afdeling Medische Oncologie implementeren.

De casemanagers medische oncologie willen de psychosociale zorg voor patiënten met kanker in de laatste levensfase en hun eventuele partners verbeteren. Tevens willen ze dat verpleegkundigen meer kennis en vaardigheden opdoen om psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit te bespreken met patiënten en naasten. Minder verlegenheid ervaren bij patiënten en eventuele partners met kanker in de laatste levensfase door gesprekken aan te gaan over psychosociale zorgbehoeften en over vragen over intimiteit en seksualiteit.

Consortium Palliatieve zorg Zuid Oost (PalZO)


Consortium PalZO is een van de zeven consortia die in Nederland zijn opgericht in het kader van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ).

Voor de deelnemers heeft de samenwerking in consortiumverband twee functies:

  • Stimuleren en faciliteren van bovenregionale samenwerking op het gebied van zorginnovatie, onderwijs en onderzoek;
  • Stimuleren van projecten waarbij bovenregionale samenwerking synergie oplevert.

De samenwerking binnen PalZO is gebaseerd op een vijftal kernwaarden die door de deelnemers worden onderschreven en de patiënt centraal stellen. In de missie en visie, verwoord bij de start van het consortium, komt het belang van samenwerking naar voren, gericht op het bieden van zorg die door de patiënt en zijn naasten wordt ervaren als optimaal tegemoetkomend aan diens wensen en behoeften.

Contact