Structuur netwerken

Doel en sturend principe

De regionale netwerken palliatieve zorg (NPZ) in het hele land hebben ten doel om palliatieve zorg te verbeteren: bewustwording, kwaliteit, deskundigheid en afstemming tussen en binnen organisaties, sectoren en disciplines. Daartoe worden verbindingen gelegd, instrumenten geïmplementeerd, verbeterprojecten uitgevoerd, scholingen en andere bijeenkomsten georganiseerd. Als definitie van palliatieve zorg wordt de brede WHO-definitie gehanteerd: ‘zorg die lijden verlicht of voorkomt op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.’ Huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeghuizen, hospices, vrijwilligers, psychosociale en spirituele zorgverleners zijn partners in de netwerken. Dit zijn tevens de sectoren die in onze twee netwerken (Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht) zijn vertegenwoordigd.

Sturend principe is halen & brengen: netwerkpartners worden gefaciliteerd om palliatieve zorg te verbeteren en leveren tegelijk input en energie om netwerkzorg in de regio te versterken. Ook wordt samengewerkt met instellingen voor onderwijs en onderzoek. Onze twee netwerken maken deel uit van Septet, consortium palliatieve zorg Midden-Nederland. Landelijk platform van de NPZ is Stichting Fibula.

Positie en financiën

De twee NPZ ontvangen subsidie van het Ministerie van VWS voor coördinatie. Omdat ze zelf geen rechtspersoon zijn, vervult één van de netwerkpartners de rol van kassier en werkgever van de netwerkcoördinator. Sinds 2015 is dat in Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht Careyn en daarom heeft de netwerkcoördinator daar een werkplek, email- en postadres. De netwerken zijn echter zelfstandig en de netwerkcoördinator heeft een onafhankelijke positie. Kerntaken zijn coördinatie, informeren, signaleren en faciliteren. Netwerkcoördinator is Margriet Wanders, m.wanders@careyn.nl.

Stuurgroep – strategisch niveau

De twee netwerken hebben één gezamenlijke stuurgroep. De stuurgroep bepaalt beleid en jaarplan, stelt die vast en stuurt zo nodig bij. De netwerkcoördinator legt aan de stuurgroep verantwoording af. Samenstelling: minimaal één vertegenwoordiger in elk van beide regio’s van alle sectoren in de palliatieve zorg op bestuurlijk of hoger managementniveau. Stuurgroepleden vertegenwoordigen niet (alleen) hun eigen organisatie, maar hebben een mandaat voor de hele sector in hun regio; zij stemmen dit zelf af met de andere partijen. Elke netwerkpartner kan iemand kandidaat stellen. De stuurgroep komt 3x per jaar bijeen.

Klankbordgroepen Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht – tactisch niveau

Er zijn twee klankbordgroepen, één van Utrecht stad en één van Zuidoost-Utrecht. Samenstelling: één/twee contactpersonen van elke netwerkpartner op tactisch niveau: iemand die de situatie in de eigen organisatie goed kent en toegang heeft tot alle relevante personen in de organisatie incl. bestuur of hoger management. Deze contactpersoon vertegenwoordigt de betreffende netwerkpartner en is aanspreekpunt voor de netwerkcoördinator. Beide klankbordgroepen komen 2x per jaar bijeen. Doel is contacten leggen en onderhouden, informatie/ ideeën/ wensen/ knelpunten/ plannen delen en afstemmen, de netwerkcoördinator voeden met actuele praktijkkennis en kennis opdoen over een specifiek thema.

Werkgroepen – operationeel niveau

In een werkgroep wordt aan een concrete opdracht gewerkt. Elke netwerkpartner neemt deel aan tenminste één werkgroep. Welke groep dat is, kiest men in principe zelf (als er plaats is). De netwerkcoördinator houdt bij wie er nodig is in welke groep. De deelnemer kan iemand anders zijn dan de contactpersoon. Werkgroepen komen 2-4x per jaar bijeen. Iedereen kan een voorstel doen voor een nieuwe werkgroep. Facilitering van de werkgroepen doet de netwerkcoördinator.

Aanmelden nieuwsbrief