Structuur

DOEL EN STUREND PRINCIPE
Doel van het netwerk is het realiseren van samenhangende palliatieve zorg. De in de afgelopen jaren ontwikkelde kennis over het belang van bewustwording, passende kwaliteit, deskundigheid en afstemming tussen en binnen organisaties, sectoren en disciplines kan daarbij worden ingezet. Daartoe worden verbindingen gelegd, instrumenten geïmplementeerd, verbeterprojecten uitgevoerd, scholingen en andere bijeenkomsten georganiseerd. Als definitie van palliatieve zorg hanteren we de definitie van de WHO uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg: ‘Zorg die lijden verlicht of voorkomt op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied voor mensen die ongeneeslijk ziek of zeer kwetsbaar zijn en hun naasten.’ Huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeghuizen, hospices, vrijwilligers, psychosociale en spirituele zorgverleners zijn partners in de netwerken. Dit zijn tevens de sectoren die in onze twee netwerken zijn vertegenwoordigd. Daaraan zal in de komende jaren het sociale domein (zoals wijk- en buurtteams) worden toegevoegd. Vertegenwoordigers van patiënten en naasten worden betrokken voor advies vanuit hun perspectief. Sturend principe is halen & brengen: netwerkpartners worden gefaciliteerd om palliatieve zorg te verbeteren en leveren tegelijk input en energie om de netwerkzorg in de regio te versterken.
 
POSITIE EN FINANCIEN
De twee netwerken ontvangen subsidie van het Ministerie van VWS voor coördinatie. Tevens dragen de netwerkpartners financieel bij door contributie: zo is er meer ruimte voor activiteiten. Eén van de netwerkpartners vervult de rol van penvoerder, kassier en werkgever van de netwerkcoördinator. Sinds 2015 is dat Stichting Careyn en daarom heeft de netwerkcoördinator daar een werkplek, email- en postadres. De netwerkcoördinator heeft echter een onafhankelijke positie en legt verantwoording af aan de stuurgroep. Kerntaken van het netwerk zijn verbinden, coördineren, informeren, signaleren en faciliteren. Netwerkcoördinatoren zijn Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl en Mirjam Velting: m.velting@careyn.nl.
 
SAMENWERKING
Het netwerk maakt deel uit van Septet, het consortium palliatieve zorg Midden-Nederland. Daarin werken zeven netwerken palliatieve zorg, de landelijke ondersteuningsorganisatie PZNL, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het UMC Utrecht en onderwijsorganisaties samen. In PZNL zijn alle landelijke organisaties op het gebied van palliatieve zorg verenigd. Het netwerk kan gebruik maken van landelijke ondersteuning en van ontwikkelde richtlijnen, handreikingen, formats e.d. De netwerkcoördinatoren nemen deel aan landelijke leer- en afstemmingsbijeenkomsten.
 
INTERESSANT