Coordinatie van de netwerken

Voor informatie over het netwerk en over palliatieve zorg in de regio kun je contact opnemen met netwerkcoördinatoren Margriet Wanders en Mirjam Velting. Ook voor tips, knelpunten, scholingsvragen, projecten en andere plannen op het gebied van palliatieve zorg zijn ze bereikbaar. Beiden werken 20 uur per week.

E: Margriet Wanders
T: 06 230 270 72
Werkdagen: di/wo/do/vr middag
PaTz, maatschappelijke bewustwording, kwaliteit van zorg, zelfevaluatie, zingeving, communicatie.
 
T: 06 573 017 60
Werkdagen: ma/di/do/vr ochtend
Transmurale samenwerking, deskundigheidsbevordering, netwerkontwikkeling, bijzondere doelgroepen.
 
De coördinatoren zijn onafhankelijke regisseurs van de netwerken. Zij laten de belangen van alle partijen meewegen en faciliteren communicatie tussen betrokken partijen. Zij leggen verantwoording af aan de stuurgroep. De netwerkcoordinator:
 • Legt verbinding tussen partijen, thema’s en projecten.
 • Zit de klankbordgroep en eventueel project- en themagroepen voor.
 • Initieert projecten i.o.m. de klankbordgroep.
 • Bewaakt de voortgang van activiteiten en de uitgangspunten van het netwerk daarin.
 • Verzamelt informatie t.a.v. beleidsvoorbereiding en opstellen beleidsplan.
 • Stelt jaarplan en jaarverslag op.
 • Stelt de begroting op, vraagt subsidies aan, beheert het budget in samenwerking met de penvoerder en legt daarover (financiële) verantwoording af.
 • Zoekt naar mogelijkheden voor incidentele financiële ondersteuning (fondsen, ZonMw).
 • Onderhoudt contacten, breidt die uit en verstevigt die binnen en buiten het netwerk op lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau.
 • Signaleert kansen en knelpunten.
 • Informeert en adviseert lidorganisaties bij inbedden van palliatieve zorg in de eigen organisatie, bij samenwerking met anderen en bij gebruikmaken van externe inhoudelijke expertise.
 • Informeert en adviseert zorgvragers, naasten en hulpverleners over mogelijkheden op het gebied van palliatieve zorg in de regio.
INTERESSANT