De netwerkcoordinator

Voor informatie over het netwerk en over palliatieve zorg in de regio kun je contact opnemen met netwerkcoördinator Margriet Wanders. Ook voor tips, knelpunten, scholingsvragen, projecten en andere plannen op het gebied van palliatieve zorg is ze bereikbaar.

E: Margriet Wanders
T: 06 230 270 72

De coördinator is onafhankelijk en ondersteunt het netwerk. Zij voert de regie, laat de belangen van alle partijen meewegen en faciliteert communicatie tussen betrokken partijen. De netwerkcoördinator werkt 32 uur per week en legt verantwoording af aan de stuurgroep.

 • Legt verbinding tussen partijen, thema’s en projecten.
 • Zit de klankbordgroep en eventueel project- en themagroepen voor.
 • Coacht/ ondersteunt andere voorzitters van project- en themagroepen.
 • Initieert projecten i.o.m. de klankbordgroep.
 • Bewaakt de voortgang van activiteiten en de uitgangspunten van het netwerk daarin.
 • Verzamelt informatie t.a.v. beleidsvoorbereiding en opstellen beleidsplan.
 • Stelt jaarplan en jaarverslag op.
 • Stelt de begroting op, vraagt subsidies aan, beheert het budget in samenwerking met de penvoerder en legt daarover (financiële) verantwoording af.
 • Zoekt naar mogelijkheden voor incidentele financiële ondersteuning (fondsen, ZonMw).
 • Rapporteert aan klankbordgroep en stuurgroep.
 • Onderhoudt contacten, breidt die uit en verstevigt die binnen en buiten het netwerk op lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau.
 • Signaleert kansen en knelpunten.
 • Informeert en adviseert lidorganisaties bij inbedden van palliatieve zorg in de eigen organisatie, bij samenwerking met anderen en bij gebruikmaken van externe inhoudelijke expertise.
 • Informeert en adviseert zorgvragers, naasten en hulpverleners over mogelijkheden op het gebied van palliatieve zorg in de regio.
 • Zet projectondersteuning in, passend binnen de begroting.
 • De netwerkcoördinator wordt ondersteund door secretariële inzet op zzp-basis.
AANMELDEN NIEUWSBRIEF