Zorgpad voor de palliatieve patient

Transmuraal zorgpad voor de palliatieve patiënt

Het 'Transmuraal zorgpad voor de palliatieve patiënt' verbeeldt de route die u doorloopt vanaf de signalering van de palliatieve fase tot en met de nazorg. Over iedere fase wordt informatie gegeven, die is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Ook wordt verwezen naar richtlijnen, handreikingen en andere hulpmiddelen die ook in Groningen worden gebruikt. 

Doel  

Het transmuraal zorgpad is bedoeld om: 

  • de palliatieve fase beter te signaleren en markeren, met aandacht voor de kwaliteit van leven 
  • de zorg samen met de patiënt en naasten vorm te geven 
  • meer proactief in plaats van reactief te werken 
  • de overdracht en samenwerking tussen disciplines te verbeteren 
  • eenduidige werkafspraken en protocollen te maken 
  • te voldoen aan de inkoopcriteria van zorgverzekeraars 

Het zorgpad bevordert een continuüm van zorg (op maat) voor de palliatieve patiënt. De visualisatie draagt bij aan beter inzicht voor, en consensus tussen alle betrokkenen. De cyclus van proces- en kwaliteitsverbetering om tot het zorgpad te komen is net zo wezenlijk als het resultaat.  

Download het Transmuraal zorgpad voor de palliatieve patiënt

Contact