Kennisagenda

De Kennisagenda Palliatieve Zorg 2024-2028 biedt een actueel en breed gedragen overzicht van voor de praktijk relevante kennisvragen binnen de palliatieve zorg.

Jaarlijks overlijden er meer dan 170.000 mensen in Nederland, waarvan meer dan 105.000 volwassenen sterven aan een aandoening waarbij vaak behoefte is aan palliatieve zorg. Komende jaren neemt de vraag naar zorg verder toe door de vergrijzing en omdat mensen langer leven met een chronische aandoening. Goede palliatieve zorg vraagt om continue verbetering en innovatie met oog voor patiënten en naasten. Wetenschappelijk onderzoek vormt daarin een essentiële schakel. Hoewel onderzoek in de palliatieve zorg afgelopen decennia een vlucht heeft genomen, zijn er ook nog veel voor de praktijk relevante kennisvragen onbeantwoord.

Deze onbeantwoorde kennisvragen zijn geïnventariseerd via een verkennend literatuuronderzoek en een online vragenlijst onder professionals die affiniteit hebben met palliatieve zorg. In totaal zijn er bijna 2.000 kennisvragen opgehaald. Deze zijn na opschonen en ontdubbelen geprioriteerd door experts in twee stappen. Ten eerste is er gebruik gemaakt van een online prioritering onder professionals die affiniteit hebben met palliatieve zorg, patiënten en naasten en ten tweede een prioriteringsbijeenkomst met een brede afvaardiging van experts. Dit heeft geleid tot 33 geprioriteerde kennisvragen verdeeld over de domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg. De kennisagenda laat zien dat er behoefte is aan diverse soorten kennis zoals nader inzicht krijgen in de huidige praktijk, in de effectiviteit of meerwaarde van bestaande en nieuwe interventies, en in hoe palliatieve zorg goed geïmplementeerd kan worden

Deze kennisagenda palliatieve zorg geeft aan welke kennis er nog nodig is om de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren en biedt handvatten aan onderzoekers, financiers van onderzoek, patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, beleidsmakers en professionals werkend in zorg en welzijn.

De kennisagenda is mogelijk gemaakt door financiering van ZonMw.

** Please find the English version of the National Research Agenda Palliative Care here. **

Projectgroep

  • Linda Brom (projectleider)
  • Sophie Renckens
  • Bregje Onwuteaka-Philipsen
  • Natasja Raijmakers
  • Michael Echteld
  • Pauline de Graaf
  • Agnes van der Heide
Contact