Pilot transmuraal zorgpad duurzaam geborgd

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 20 april 2023

Pilot transmuraal Zorgpad 2020-2022/2023

In 2018 zijn we, vanuit het netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe, gestart met het transmuraal zorgpad palliatieve zorg. Het zorgpad is een middel om gepersonaliseerde ondersteuning en begeleiding te bieden aan patiënten en naasten op het juiste moment en op de juiste plaats. Dit vindt plaats vanaf de markering van de palliatieve fase van de patiënt tot en met de nazorg.

Het zorgpad bevat veel elementen uit het kwaliteitskader palliatieve zorg, namelijk vroegtijdige markering, de vroegtijdige inzet van een verpleegkundige palliatieve zorg en ook proactieve zorgplanning, onder andere door het gebruik van het notitieboekje Wat ik wil (zeggen).

In 2020 zijn in een pilot met het Zilveren Kruis afspraken gemaakt over de inzet van verpleegkundigen palliatieve zorg. In 2022 is besloten de pilot nog een jaar te verlengen om daarna tot structurele afspraken te komen. Thuiszorgorganisatie Vérian nam deel aan deze pilot.

De pilot heeft geleid tot mooie resultaten en inzichten, namelijk:

  • Het transmuraal zorgpad palliatieve zorg, en vooral de inzet van de verpleegkundigen palliatieve zorg, draagt bij aan kwaliteit van zorg en positieve ervaringen van alle betrokkenen
  • Er maken ieder meer patiënten/cliënten gebruik van het zorgpad (in totaal al ruim 1300 mensen)
  • Er is nog steeds potentie voor toename van mensen in het zorgpad, maar minder dan het lijkt. I/3 deel van alle mensen die overlijden in Oost Veluwe met behoefte aan palliatieve zorg krijgen dit nu via het transmuraal zorgpad. Niet iedereen wil deze ondersteuning en veel mensen sterven in het verpleeghuis, terwijl ze daar wonen. De potentie zit vooral bij mensen met chronische ziekten als ernstig long-, nier, hart- en vaatlijden en mensen met dementie
  • Patiënten die gebruik maken van het zorgpad vragen in het ziekenhuis minder zorg
  • Het doel is dat niet meer of liefst minder patiënten/cliënten gebruik maken van de klinische zorg van het ziekenhuis. 

Ook de ervaringen zijn positief. Zo kwam naar voren dat het zorgpad van Palliatieve Zorg Oost-Veluwe veel voordeel biedt vanuit het perspectief van huisartsen, nabestaanden, oncologieverpleegkundigen uit ziekenhuis en de wijkverpleging. De aanwezigheid van een verpleegkundige met kennis van zaken en de sociale kaart is een betrouwbare aanvulling als vertrouwenspersoon voor de patiënt/cliënt en familie. Nabestaanden zijn erg dankbaar voor de verzamelde en waardevolle gesprekken. Het zorgpad biedt ook goede psychosociale begeleiding thuis, praktische kennis, bekendheid met de sociale kaart en denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dit gedurende de hele palliatieve fase van de patiënt en er is ook aandacht voor de omgeving van de patiënt/cliënt (denk aan partner en kinderen). Tot slot ziet de wijkverpleging veel toegevoegde waarde in het zorgpad en geven zij aan dat de zorg passend is bij de wensen en behoeften van de patiënt/cliënt. 

De pilot is positief beëindigd en omgezet in structurele afspraken met het Zilveren Kruis. Ook andere thuiszorgorganisaties die aan de criteria voldoen kunnen deze zorg inkopen via prestatiecode Vektis 1121 (ziekenhuisverplaatste thuiszorg). We zetten samen met de betrokken thuiszorgorganisaties, het ziekenhuis en de huisartsen in op het volgen van deze afspraken door de andere zorgverzekeraars.

 Factsheet met resultaten