Thema's

Bepaalde thema's staan centraal binnen het Netwerk Palliatieve Zorg. Hierover is nog meer te vertellen.

Van 2021 tot 2023 is dit project uitgevoerd binnen twee van de zorgorganisaties in ons netwerk, te weten Allerzorg en Woonzorg Flevoland. Eén van de projectleiders vertelt:
‘Nadat er een projectgroep was geformeerd van een palliatief verpleegkundige, een wijkverpleegkundige, een verpleegkundig specialist uit de vakgroep palliatieve zorg, een ervaringsdeskundige en een manager van de wijkteam van start gegaan met het versturen van de vragenlijsten aan naasten en medewerkers. Hieruit kwam naar voren dat veel medewerkers oog hebben voor de wensen en behoeften van de naasten, dat zij informatie konden geven en ook van mening waren dat dit hun taak was. Wel werd aangegeven dat zij vaak ervaren dat zij hier onvoldoende tijd voor hebben. De cliënten gaven aan dat zij wel ervaren dat de zorgprofessionals voldoende oog hebben voor hoe het hun ging, belangrijk was en voldoende ondersteuning en informatie gaven. De ‘naastenjourney’ hebben we gedaan met een palliatief team en de projectgroep. Het was een leuke bijeenkomst waar m.b.v. de kaarten veel gespreksonderwerpen los kwamen. Aan de hand hiervan is er een plan van aanpak opgesteld. Drie teams in de regio waar het palliatief team actief is zijn geschoold. Niet alleen op het gebied van  de aandacht voor naasten van de cliënten, maar ook het belang van samenwerken, vooruitkijken, gespreksvoering en nazorg. Zo is getracht ook de kwaliteit in de teams te verbeteren.’ 
Er is nog veel meer te vertellen over dit project. Wil je meer weten, neem dan contact op met de netwerkcoördinator.

Ons netwerk doet mee met dit grote project vanuit het consortium Noord-Holland & Flevoland met als penvoerder het Amsterdam umc. Voor onze regio is Projectleider Erwin Schenzel momenteel een projectgroep aan het samenstellen die in september 2023 van start zal gaan.
Het doel van dit project is om in onze regio transmurale werkafspraken te maken voor proactieve zorgplanning.
‘Het consortium Noord-Holland & Flevoland heeft de ambitie dat PZP, conform het kwaliteitskader Palliatieve Zorg en de leidraad Proactieve Zorgplanning, over vier jaar gemeengoed is: zorgverleners in het consortium weten wat PZP is, hoe je gesprekken voert, en hoe je hierin samenwerkt over settingen en disciplines heen. Transmurale PZP is een vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere zorg. Uiteindelijk doel hiervan is ervoor te zorgen dat patiënten de best mogelijke zorg krijgen, tijdig en passend, op de plek van hun voorkeur, nu en gedurende hun verdere ziektetraject. Om dit doel te bereiken worden in de netwerken van het consortium lokale samenwerkingsafspraken gemaakt en geïmplementeerd. Deze plannen sluiten aan bij al bestaande lokale initiatieven en kunnen bijv. uitgebreid worden met bestaande, elders ontwikkelde, instrumenten. De plannen vallen binnen in het consortium gestelde kaders voor transmurale samenwerking in PZP. Bovengenoemde kwaliteitskader en leidraad zijn hierbij leidend.

Binnen het netwerk is de werkgroep dementie actief. Deze werkgroep buigt zich over bewustwording rondom palliatieve zorg en dementie. Dementie is een progressief ziektebeeld, dat wil zeggen dat iemand steeds verder achteruit gaat en steeds meer functies verliest. Het is daardoor onvermijdelijk dat mensen met dementie door - of in ieder geval mét - de dementie, sterven. Hierdoor start de palliatieve fase op het moment dat de diagnose dementie is vastgesteld (bron: zorgvoorbeter.nl). 
Om meer aandacht te genereren voor dit onderwerp bekijkt de werkgroep manieren om deskundigheidsbevordering vorm te geven op het gebied van dementie en palliatieve zorg. Een voorbeeld hiervan is de theatervoorstelling Lang zal hij leven, over euthanasie bij vergevorderde dementie.

 

Contact