Afronding ZonMw project: De gereedschapskist, palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Nieuws NPZ Noord-Holland Noord – Zaanstreek-Waterland 31 mei 2023

In 2020 zijn ’s-Heerenloo, Esdégé Reigersdaal, Odion en Prinsenstichting gestart met het project: De Gereedschapskist, palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

De Gereedschapskist is een verzameling van instrumenten die kunnen worden ingezet om de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Het begin van het project kende in 2020 een moeizame start i.v.m. corona. Echter bleek juist door zoiets acuuts en onverwachts als de corona pandemie, palliatieve zorg meer dan actueel. Het deed iets met de bewustwording onder zorgmedewerkers. Er ontstond en groeiend besef dat de groep ouder wordende cliënten alsmaar groter wordt en de zorg daar meer op aangepast moet worden. Zorgmedewerkers waren dus erg gemotiveerd om mee te werken aan dit project.

Vragenlijst

Het project startte met inzicht krijgen in het huidig palliatief beleid en kennis over palliatieve zorg in de organisatie. Een uitgebreide vragenlijst samengesteld door onderzoeksbureau Nivel en de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg welk gebaseerd is op het kwaliteitskader palliatieve zorg werden hiervoor ingezet.

Werkgroepen

In de tussentijd werd in de organisaties werkgroepen samengesteld waarbij mensen uit allerlei verschillende disciplines werden betrokken. Denk aan geestelijk verzorgers, woonbegeleiders, palliatief zorgconsulenten, orthopedagogen, teammanagers en kwaliteitsmedewerkers.

Na deze goede voorbereiding kon de werkgroep een weloverwogen keuze maken uit de beschikbare instrumenten uit de Gereedschapskist. De keuzes viel op de signaleringsset, een training door Stichting Stem, het opleiden van een palliatief zorgconsulent en het implementeren van de werkboeken: “Zorgen tot de laatste dag” en “Wat wil ik als ik niet meer beter wordt”

Scholing en implementatie

Voor de scholing en implementatie van de instrumenten werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd en werkte de afdeling kwaliteit aan het borgen van de instrumenten in het palliatief beleid. Ook werden er verwanten en de cliëntenraad betrokken om te toetsen blijven wat de inzet van de instrumenten voor hen en de cliënt betekende.

Evaluatie

Het project werd afgesloten met een evaluatie. Daaruit bleek dat zorgverleners zich bekwamer en competenter voelen op het gebied van palliatieve zorg. Verwanten geven aan een gevoel van rust te ervaren dat de laatste levensfase nu is besproken en vastgelegd.

De organisaties geven aan dat deelname aan dit project een impuls heeft gegeven aan het goed neerzetten van palliatieve zorg in hun organisatie. Er is draagvlak binnen de directie en het managementteam, er is een palliatief beleid en zorgverleners worden blijvend geschoold en de werkgroep palliatieve zorg blijft bestaan en blijft zich inzetten om de kennis over palliatieve zorg levendig en actueel te houden.

Al met al een geslaagd project!

Met veel dank aan alle deelnemende organisaties, het Nivel en ZonMw.

 

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 

 

Nieuwsbrief en contact