Veelgestelde vragen over bekostiging en contractering palliatieve zorg

Nieuws NPZ Eemland 14 augustus 2023

Heb je vragen over bekostiging en contractering van palliatieve zorg? In het FAQ-document lees je een heleboel antwoorden.

Eind vorig jaar zijn drie scholingsbijeenkomsten over de bekostiging en contractering van palliatieve zorg gehouden, voor coördinatoren van Netwerken Palliatieve Zorg. De vragen die nadien werden gesteld, zijn door het team financiering palliatieve zorg en regioadviseurs van PZNL beantwoord in het FAQ-document over bekostiging en contractering van palliatieve zorg

De antwoorden zijn geclusterd in acht thema’s. Een actueel thema is bijvoorbeeld de bekostiging van transmurale zorg. Ook zoomen de auteurs in het document in op specifieke vragen voor huisartsen, hospices, ziekenhuis en wijkverpleging.

Bekostiging en contractering
De begrippen bekostiging en contractering worden vaak in één adem genoemd. Gezamenlijk staan zij voor de financiering van palliatieve zorg. Ze betekenen echter iets wezenlijks anders: ‘Onder bekostiging verstaan we de mogelijkheden (betaaltitels, technische aanduiding: prestaties) die er zijn om geleverde zorg en ondersteuning te registreren en declareren’, schrijven de auteurs in het FAQ-document. ‘Onder contractering verstaan we de afspraken die zorgaanbieders met de financiers van zorg (verzekeraars, zorgkantoren, gemeenten) vervolgens maken om de zorg daadwerkelijk betaald te krijgen.’ Bij knelpunten in financiering van palliatieve zorg is het goed om te weten of het om een knelpunt in de bekostiging of in de contractering gaat. Beide vragen een andere oplossingsaanpak.

Meer informatiebronnen
Het document bevat daarnaast een aantal links naar andere informatiebronnen over de financiering van palliatieve zorg, zoals de Handreiking Financiering Palliatieve Zorg 2023 en de Toolkit van TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging).

Bron: Palliaweb

Contact en nieuwsbrief