Project 'Passende zorg in de laatste levensjaren'

Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Achterhoek, Oost-Achterhoek, West-Achterhoek en regio Zutphen 30 november 2023

In de Achterhoek zetten we ons in voor het project ‘Passende zorg in de laatste levensjaren’. Dit initiatief maakt deel uit van zowel het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek als het Netwerk Palliatieve zorg. Ons hoofddoel is duidelijk: we streven ernaar dat nadenken en praten over het levenseinde gewoner wordt, ook als het levenseinde nog niet direct in zicht is.

Project Passende zorg in de laatste levensjaren
Ook de laatste periode van het leven vraagt om kwaliteit van leven: wat vindt iemand werkelijk belangrijk, hoe wil iemand zijn leven invullen en welke gewenste zorg, ondersteuning en behandeling passen daarbij? Dit vraagt van zorgprofessionals dat ze vroegtijdig in gesprek gaan over de wensen van de patiënt en zijn of haar omgeving.

Het voeren van deze gesprekken en het gestructureerd vastleggen van de wensen en afspraken, vraagt om Proactieve zorgplanning, ook bekend als Advance Care Planning (ACP). En het vraagt om continu creëren van bewustwording onder patiënten, hun naasten en zorgprofessionals. Dit zijn dan ook doelstellingen van het project “Passende zorg in de laatste levensjaren” in de regio Achterhoek. Het project wordt gefinancierd door een subsidie van ZonMw.

Iedereen kan bijdragen aan Proactieve zorgplanning 
De gesprekken over wensen en grenzen kunnen op verschillende momenten plaatsvinden met diverse zorgverleners. Proactieve zorgplanning is een proces van denken, praten, plannen en organiseren dat dynamisch en multidisciplinair is. 

We moedigen niet alleen zorgprofessionals aan, maar ook patiënten en hun naasten om actief deel te nemen aan dit proces.

Proactieve zorgplanning gaat verder dan alleen het vaststellen van 'niet reanimeren beleid'. Het omvat diverse dimensies die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het project spreken we bewust over ‘de laatste levensjaren’, om daarmee te benadrukken dat het niet alleen om de terminale fase gaat. We kunnen niet in de toekomst kijken en bepaalde ziektebeelden blijven verrassen. Dat betekent echter niet dat we geen gesprekken kunnen voeren over wensen en grenzen in die laatste levensjaren. Er zijn wellicht verschillende scenario’s denkbaar, die een mooie aanleiding vormen om hierover gesprekken te voeren met de patiënt en zijn of haar naasten. 

Waar zijn we op dit moment mee bezig?
●    Voorbereiden Congres “Goed Goan – passende zorg in de laatste levensjaren”
Dit congres vindt plaats op 21 maart 2024 en wordt voorbereid met een afvaardiging vanuit SKB Winterswijk, Slingeland Ziekenhuis en de huisartsenorganisaties in de Achterhoek.

●    Verrijken scholing en casuïstiekbespreking
Waardevolle ervaringen en praktische tips uit het project integreren we in bestaande scholing en casuïstiekbesprekingen. Deze kennisoverdracht bevordert de praktische toepassing van Proactieve zorgplanning in de zorgpraktijk.

●    Regionale en patiëntgerichte focusgroepen
Er zijn regionale focusgroepen samengesteld rond specifieke patiëntgroepen, waaronder mensen met COPD, mensen met hartfalen, en ouderen met complexe problematiek. 
De focusgroepen bestaan uit een afvaardiging van professionals, zoals medisch specialisten, huisartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en ergotherapeuten.
Knelpunten en verbeteracties
Met de focusgroepen zijn knelpunten geïnventariseerd die Proactieve zorgplanning belemmeren. Samen wordt gezocht naar verbeteracties die in de dagelijkse praktijk worden uitgevoerd. De effecten van die verbeteracties volgen we. En op basis van die ervaringen kunnen werkafspraken worden aangepast om de Proactieve zorgplanning te optimaliseren.

●    Scholing 2024
In 2024 gaan we scholing organiseren die is gericht op gespreksvoering in het proces van Proactieve zorgplanning. 

●    Actieonderzoek
Gedurende het project wordt er actieonderzoek uitgevoerd door de Erasmus Universiteit om de effecten te monitoren. De onderzoekers sluiten aan bij 4 lokale MDO's die plaatsvinden vanuit 3 huisartsenpraktijken. Hierdoor kunnen we gedurende het project direct leren en bijsturen.
.
We kijken uit naar jullie betrokkenheid en samenwerking om dit project tot een succes te maken!
______________________________________________________________________________________

⇒ Lees hier de persoonlijke ervaringen van huisarts Henk-Jan Besselink uit Winterswijk. 
Zijn verhaal geeft ons inzicht in de complexiteit van de menselijke aspecten van zorg en ondersteuning in de laatste levensfase.

⇒ Lees hier het interview met ergotherapeut Marieke Ribbers waarin zij vertelt over de impact van ergotherapie op de kwaliteit van leven van cliënten en hun mantelzorgers. Ze legt uit waarom vroegtijdige betrokkenheid in de laatste levensfase het verschil kan maken. 

Contact