Werkwijze

Binnen het consortium bestaan verschillende overlegstructuren. We lichten hieronder toe wie wij zijn en hoe wij te werk gaan.

De consortiumraad

Dit overleg bepaalt het beleid van het consortium: waar moet het consortium zich op richten en hoe doen we dat?  De consortiumraad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die deelnemen aan het consortium en komt eens per jaar bij elkaar.

Het coördinatieteam

Dit overleg bestaat uit:

 • de voorzitter van het consortium (tevens hoofd EPZ)
 • de regioadviseur van PZNL
 • een inhoudsdeskundige vanuit een consultatieteam op persoonlijke titel
 • vertegenwoordigers vanuit:
  • de netwerken palliatieve zorg (een vertegenwoordiger van de Brabantse netwerken binnen ZWN en een vertegenwoordiger van de niet-Brabantse netwerken binnen ZWN)
  • het onderwijs
  • het onderzoek

Het coördinatieteam vervult de functie van schakelpunt en houdt zich bezig met: 

 • Zicht houden op bestaande lerende netwerken en stimuleren ontstaan nieuwe lerende netwerken.
 • Bevorderen van het verspreiden en delen van kennis en ervaringen in de palliatieve zorg.
 • Schakelen tussen bovenregionaal en landelijk niveau.
 • Voorstellen m.b.t. het verder ontwikkelen van het consortium ZWN voorbereiden voor de consortiumraad.
 • Het versterken van de Patiëntenadviesraad.

De Patiëntenadviesraad

Deze raad bestaat uit naasten en andere geïnteresseerden in de palliatieve zorg die vanuit patiëntenperspectief meedenken met onderzoek. 

Het Onderwijsknooppunt

Het Onderwijsknooppunt van ZWN is dé plek waar we bij elkaar komen om d.m.v. onderwijs de palliatieve zorg te verbeteren.

De lerende netwerken

In het Consortium ZWN zijn verschillende Lerende netwerken actief. Binnen deze netwerken leren deelnemers vanuit de zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek van elkaar over een specifiek onderwerp m.b.t. palliatieve zorg.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten