Jaarplan

Plannen voor 2023

Het jaarplan voor 2023 is opgebouwd aan de hand van de 6 onderdelen/thema’s van O²PZ. Het jaarplan wordt zo snel mogelijk toegevoegd.

 1. Onderwijsraamwerk. We streven ernaar om het onderwijsraamwerk (OWR) 2.0 een aantoonbare plek te laten innemen in de curricula van de bij het OWKNP aangesloten leden. Hiertoe informeren we mbo, hbo, wo en bij- en nascholing over het OWR en adviseren en ondersteunen bij de implementatie ervan. In 2023 wordt uitgevraagd of en zo ja in welke mate er in de onderwijsinstellingen gewerkt wordt met het OWR. Op basis van deze resultaten zal waar nodig een actieplan opgesteld worden om het OWR (beter) te promoten en leidend te laten zijn bij de ontwikkeling en het geven van onderwijs.
  Het structureel gebruiken van het OWR leidt ertoe dat opeenvolgende opleidingen (bv voor V&V en bij- en nascholing) kunnen voortbouwen op elkaars onderwijs en dat voor studenten er sprake kan zijn van een doorlopende leerlijn. Dit kan ook betekenen dat bij overstap van de ene opleiding op de andere er vrijstellingen gegeven kunnen worden. Het in kaart brengen van te behalen competenties, de overlap hierin en de (on)mogelijkheden die dat biedt voor bv vrijstellingen, betere aansluiting etc zal in een project in 2023 worden uitgewerkt.
 2. Bijeenkomsten/ontmoetingen. Het OWKNP is een regionale ontmoetingsplek. De leden ervan komen gemiddeld 6-8 keer per jaar bijeen waarbij ontmoeten, delen van best practices en bespreken van landelijke en regionale vraagstukken onderwerp van gesprek zijn. De afgelopen jaren was de invulling van de bijeenkomsten breed en werd deels overgelaten aan de leden zelf.
  In 2023 wordt het inhoudelijke deel van de bijeenkomsten (het middelste uur) meer gestructureerd aangeboden, deels gekoppeld aan de thema’s van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg – II (NPPZ-II). Ook wordt in de bijeenkomsten de verbinding met de praktijk actief tot stand gebracht. Dat betekent dat de komende zaken geagendeerd staan (volgorde nader te bepalen):
  a. Implementatie OWR in netwerk palliatieve zorg Midden Brabant (Mirjam Heinsbroek)
  b. NPPZ-II thema Awareness
  c. NPPZ-II thema proactieve zorgplanning
  d. Doorontwikkeling onderwijs over hoop in de palliatieve fase (Corine Nierop)
  e. Borging in de eigen organisaties
  f. Implementatie OWR in de eigen organisaties
  g. Onderwijsparticipatie in onderzoek
 3. Communicatie. De leden van het OWKNP informeren elkaar over nieuwe ontwikkelingen en leren (hierin) van elkaar. Het OWKNP heeft (nog) geen communicatieplan. In de nieuwsbrief van het consortium PZ ZW Nederland (verschijnt 4x keer per jaar) wordt altijd informatie verschaft over OWKNP.
  In 2023 gaat het OWKN 4x een nieuwsbrief uitbrengen. Deze zal gevuld zijn met zowel regionaal als landelijk nieuws op het gebied van onderwijs palliatieve zorg. De leden van het OWKNP zijn roulerend ‘aanjager’ van het regionale aandeel in deze nieuwsbrief. Zij sporen hiertoe actief de regionale ontwikkelingen op en vragen andere leden om met een stukje voor de nieuwsbrief te komen.
 4. Deskundigheidsbevordering docenten. Een deel van de docenten van mbo en hbo heeft in 2021 deelgenomen aan de scholing docentenprofessionalisering. Deze werd positief gewaardeerd maar er is geen vervolg aangegeven.
  Voor 2023 gaat het OWKNP een inventarisatie uitzetten bij docenten mbo en hbo om zicht te krijgen op hun scholingsbehoeften. Op basis daarvan zal er een scholingsplan opgesteld worden waarin zowel landelijke ontwikkelingen als behoeften van docenten opgenomen zijn.
 5. Verbinding onderwijs-onderzoek-praktijk. Het OWKNP ZW Nederland was de afgelopen jaren vooral intern gericht. Doel was elkaar leren kennen en weten te vinden en uitwisselen over allerhande zaken die onderwijs palliatieve zorg betreffen.
  In 2023 zal er een start gemaakt worden met de verbinding met de zorgpraktijk. Hiertoe zullen netwerkcoördinatoren (NWC) actief bevraagd worden op hun wensen en plannen over palliatieve zorg scholing en worden concrete afspraken gemaakt over deelname van een afvaardiging van NWC in het OWKNP. Een andere focus voor 2023 is het verbinden van opleidingsorganisaties die nu nog niet aangehaakt zijn (zie hiervoor ook voetnoot 1). Via NWC en contacten van deelnemers aan het OWKNP worden gesprekken gestart om deelname bereidheid te exploreren.
 6. Borging. Het OWKNP ZW Nederland heeft de afgelopen jaren enthousiast thema’s besproken en uitgewisseld over best practices en uitdagingen in onderwijs palliatieve zorg. De deelnemers hebben elkaar beter leren kennen en weten elkaar te vinden. Er is nog weinig ruimte gemaakt voor activiteiten die borging betreffen.
  In 2023 wordt gewerkt aan lokale inbedding (binnen de diverse opleidingsinstituten) zodat het OWKNP niet zo kwetsbaar is bij vertrek van mensen. Vanzelfsprekend zal ook het landelijk te ontwikkelen plan voor continuering van de OWKNPen waar mogelijk regionaal uitgevoerd worden. Tevens wordt actief ingezet op verbinding met de hogere echelons in de organisaties die deel uitmaken van ons OWKNP. In gesprek wordt gestreefd naar een breder draagvlak in de organisatie dan de huidige deelnemer(s). De ambassadeur van het OWKNP zal deze gesprekken samen voeren met de huidige deelnemer(s) uit de betreffende organisatie. Een derde focus binnen dit thema is het vinden van een 2e ambassadeur. Ook hierdoor wordt de kwetsbaarheid van ons OWKNP beperkt.

 

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten