Zorgpraktijk

Wat is palliatieve zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland omschrijft het begrip palliatieve zorg als volgt:

'Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.’

De palliatieve zorg heeft de volgende kenmerken:

  • De zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden.
  • Zorgverleners en waar nodig in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften.
  • De centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit.
  • De wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid worden gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en gesteund.

Consortium

Een consortium heeft een tak onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk. Binnen Septet wordt de zorgpraktijk vertegenwoordigd via de Patiënten en Naasten raad en de zorgpraktijk via de zorg en hulpverleners van de organisaties van de netwerken van het consortium. De netwerk coördinatoren hebben deze contacten en zullen zelf de zorgpraktijk vertegenwoordigen of vertegenwoordigers benaderen.

Patiënten en naastenraad

Het perspectief van patiënten en naasten is essentieel. Om dat perspectief structureel vorm te geven op beleidsniveau en in projecten is er een Patiënt en Naastenraad.

De patiënten en naasten raad van Septet vormt het beleidsplatform waarbinnen gesproken wordt over actuele ontwikkelingen en thema’s. Tevens wordt gesproken over projectaanvragen en beoordelingen in de palliatieve zorg en wat daar aan raakt. De pijlers van waaruit gekeken wordt, zijn zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek. De raad heeft een adviserend karakter naar het bestuur van Septet, waarbij zowel gevraagd als ongevraagd advies wordt gegeven.

Zorgpraktijk

Zorg wordt thuis door mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook thuis en in instellingen door zorgprofessionals geleverd. Deze groepen vormen samen de zorgpraktijk.

Binnen Septet zijn de contacten met de zorgpraktijk geregeld via de netwerken palliatieve zorg. Daar liggen de contacten met de zorg organisaties en de formele en informele zorg en hulpverleners.

Een netwerk palliatieve zorg is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. Septet regio kent 7 regio’s.

De Netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen, met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

De Patiënten en naasten raad en zorgprofessionals zijn altijd betrokken bij projecten en onderzoek van het consortium Septet.

kaart-Septet.pdf

Netwerken Septet:

Eemland:  https://www.palliaweb.nl/netwerk-palliatieve-zorg-eemland

Noordwest Utrecht: https://www.palliaweb.nl/netwerk-palliatieve-zorg-noordwest-utrecht

Noordwest Veluwe:  https://www.palliaweb.nl/netwerk-palliatieve-zorg-noordwest-veluwe

Rivierengebied: https://www.palliaweb.nl/netwerk-rivierengebied

Utrecht Stad: https://palliaweb.nl/netwerk-utrechtstadenzuidoost

Utrecht Zuidoost: https://palliaweb.nl/netwerk-utrechtstadenzuidoost

Utrecht Zuid: https://www.palliaweb.nl/netwerk-utrechtzuid

 

Heb je vragen?