Over ons

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland (Consortium NHF) wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen binnen de regio mogelijk maken. Voor iedereen met een levensbedreigende aandoening en hun naasten in de regio Noord-Holland en Flevoland willen we optimale palliatieve zorg beschikbaar en toegankelijk maken; deze zorg wordt door de patiƫnten en naasten ervaren als optimaal, en sluit aan bij wat gewenst en nodig is.

Om dit te bereiken zijn drie zaken essentieel:

  1. Patiƫnten en/of naasten worden structureel betrokken bij activiteiten van het consortium.
  2. Zorg, onderwijs en onderzoek moet goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken.
  3. Een cultuurverandering waardoor alle betrokkenen tijdig rekening houden met het naderende einde van mensen met een levensbedreigende aandoening.

De netwerken palliatieve zorg vertegenwoordigen zorgaanbieders die ook palliatieve zorg verlenen. Het gaat bijvoorbeeld om thuiszorg organisaties, huisartsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en hospices. Er zijn tien netwerken palliatieve zorg in Noord Holland en Flevoland. Onder de kopjes 'bestuur' en 'partners' leest u meer over de samenstelling van het Consortium. De eerste bijeenkomst van het Consortium Noord Holland en Flevoland was in het voorjaar van 2014 en op 30 maart 2015 is de samenwerking in een convenant vastgelegd. In de tweede helft van 2019 is het convenant vernieuwd.  

In Nederland zijn er zeven consortia voor palliatieve zorg. De consortia zijn opgericht in het kader van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Meer informatie over de zeven Consortia Palliatieve Zorg vindt u hier. Het NPPZ is in 2014 gestart, en in dat kader werd ZonMw programma 'Palliantie' uitgevoerd. Inmiddels is er een vervolg gekomen, met NPPZ II (VWS) en Palliantie II (ZonMw).

Contact