Veelgestelde vragen

 

Proxima Vrijwillige Palliatieve Zorg Thuis Zuid Utrecht houdt zich bezig met de koppeling tussen hulpvragers en hulpgevers: de hulpvragers zijn in de ongeneeslijk zieken voor wie het levenseinde nadert, of hun mantelzorgers.

De hulpgevers zijn vrijwilligers die onbaatzuchtig de stervenden willen bijstaan in hun laatste levenperiode, zodat de vaste verzorgers de gelegenheid krijgen een beetje op verhaal te komen.

Deze -geschoolde- vrijwilligers nemen vaak gedurende de nacht de zorg voor de zieke van de mantelzorger over, zodat deze een nacht ongestoord kan slapen.

Taken:
- Waken bij de stervende (meest voorkomende taak)
- Lichte verzorging en opvang van de zieke
- Emotionele steun aan clienten en mantelzorgers
- Informatieve steun aan mantelzorgers
- Stimuleren van steun mantelzorgers
- Signaleren en rapporteren van veranderingen in de zorgsituatie

030-600017/6000018  info@proxima-terminalezorg.nl

De Wegwijzer is hier te vinden 

De meeste mensen brengen hun laatste levensfase thuis door. Zij kunnen daarbij ondersteund worden door:

 • partner, familie en/of vrienden
 • hulpverleners uit de eerste lijn, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, huishoudelijke hulp, etc.
 • vrijwilligers.

Organisaties die zich bezig houden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld vrijwilligers van verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuis, hospice en geschoolde vrijwilligers palliatieve terminale thuiszorg (ook ´s nachts).

Andere dienstverlenende organisaties die ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld: tafeltje-dekje, boodschappenservice en kapper aan huis.

Als het mogelijk is, bepaalt de patiënt waar hij palliatieve zorg krijgt.

De meeste mensen willen thuis zorg ontvangen en thuis sterven. Alternatieven zijn een bijna-thuis-huis, hospice (zie bij dat onderwerp), of een unit in een verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis.

In de database

Zorg kiezen

vindt u actuele informatie over de zorgmogelijkheden in de regio Utrecht Zuid.

en steunpunt mantelzorg geeft informatie en biedt daarnaast praktische en emotionele steun. Bij het steunpunt kunt u terecht voor:

 • Informatie over:de praktische gevolgen van de ziekte voor patiënt en naasten
 • Advies over tiltechnieken of hulpmiddelen zoals tilliften, rollakens en alarmeringssystemen
 • Informatie over hulp van vrijwilligers
 • Financiële aspecten
 • Lotgenotengroepen of gespreksgroepen.

In de database Zorg kiezen vindt u adressen van steunpunten mantelzorg in de regio Utrecht Zuid.

Een hospice of bijna-thuis-huis is een huis waar men in huiselijke omgeving de laatste fase van het leven door kan brengen. In de praktijk worden de termen hospice (high care) en bijna-thuis-huis (low care) soms door elkaar gebruikt.

Verpleegkundigen nemen in een (high care) hospice een spilfunctie in. De medische verantwoordelijkheid berust soms bij een huisarts of hospice-arts, soms bij een medisch specialist. Andere disciplines zijn vaak op afroep beschikbaar. Deze kenmerken maken een hospice geschikt voor de opvang van mensen die om medische redenen niet meer thuis kunnen worden verzorgd. Naast professionele zorgverleners hebben vrijwilligers in hospices een belangrijke rol in de zorg.

In een bijna-thuis-huis verlenen vrijwilligers zoveel mogelijk samen met de familie de dagelijkse zorg. De eigen huisarts of een huisarts verbonden aan het bijna-thuis-huis, heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Voor verpleging en verzorging worden professionele thuiszorgmedewerkers ingezet. Daarnaast hebben vrijwilligers een belangrijke rol in de zorg. Bijna-thuis-huizen zijn vooral geschikt voor mensen die niet zozeer om medische als wel om sociale redenen niet langer thuis kunnen worden verzorgd.

In regio Utrecht Zuid kunt u terecht bij

 • Hospice IJsselstein
 • Hospice Nieuwegein
 • Hospice Kromme Rijnstreek Houten
 • Hospice Vianen

Als aanvulling op de zorg door professionele zorgverleners kunnen vrijwilligers zorg verlenen. Voor patiënt en naasten kan de vrijwilliger veel betekenen. Dankzij de vrijwilliger kan de naaste bijvoorbeeld even tijd voor zichzelf vrij maken.
Organisaties die zich bezig houden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, VPTZ-organisaties (vrijwilligers palliatieve terminale zorg), het Rode Kruis en Humanitas.
Vrijwilligers kunnen zieken bezoeken, 'oppassen', waken of boodschappen doen. Ook kunnen zij emotionele ondersteuning bieden en zoeken naar oplossingen voor problemen die men ervaart. Vrijwilligers palliatieve terminale zorg zijn speciaal opgeleid om mensen in de laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.

Het palliatief consultatieteam PTMN bestaat uit artsen en verpleegkundigen die zich gespecialiseerd hebben in palliatieve zorg. Aan het team kunnen eventueel ook andere specialisten verbonden zijn.

Het consultatieteam adviseert hulpverleners op hun verzoek over welke palliatieve zorg voor een specifieke patient te verkiezen is.

Het consultatieteam is niet bedoeld om patienten te adviseren, maar om professionals te adviseren over behandeling en begeleiding van een patient.

Voor hen is het telefoonnummer van de helpdesk hieronder bedoeld.

U belt het telefoonnummer 088-755 55 55 (= ziekenhuis UMCU) en vraagt naar het palliatieteam.
Eén van de teamleden wordt via de semafoon opgeroepen: u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld, meestal binnen een half uur.
Telefonisch wordt een (voorlopige) analyse van de bestaande problemen gemaakt.
In onderling overleg wordt gezocht naar een oplossing. Soms is overleg met andere leden van het team of externe deskundigen nodig.
Het telefonisch advies wordt altijd gevolgd door een schriftelijk advies (bij voorkeur per e-mail). Zonodig worden vervolgafspraken gemaakt.

NB: Het Palliatieteam neemt de behandeling nooit over, maar geeft uitsluitend adviezen!

 

Vragen of informatie?
Wij zijn goed bereikbaar. Klik op de knop voor onze contactgegevens.