Nieuws NPZ Salland 24 april 2023

Er is een nieuwe handleiding financiering Palliatieve Zorg verschenen. Deze handreiking ondersteunt de zorgverlener bij het op een rij zetten van de  structuur en regels rondom de financiering van de palliatieve zorg voor 2023 en het koppelen aan mogelijkheden voor registratie en declaratie. Het is ook een platform voor de praktijk om de knelpunten die zorgaanbieders ervaren, bijvoorbeeld over financiering, te verzamelen en transparant te maken.

Begin 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nieuw visiedocument gepubliceerd over de bekostiging van palliatieve zorg. De NZa is voornemens om een prikkel in de bekostiging in te bouwen voor tijdige proactieve zorgplanning per 2025 en partijen aan te sporen om in te zetten op regionale transmurale samenwerking rondom de patiƫnt. Ze wil toewerken naar bundelbekostiging in de regio, gekoppeld aan relevante uitkomstindicatoren.

Minister Helder geeft in haar Kamerbrief aan dat het ministerie van VWS samen met de NZa en in samenspraak met partijen verder zal onderzoeken hoe de opzet en de uitvoering van (experimentele) aanpassingen in de bekostiging kunnen worden vormgegeven. Gedurende de looptijd van het NPPZ II (2022-2026) dragen we vanuit PZNL bij door het inventariseren, analyseren, prioriteren, agenderen en waar mogelijk (mede) bijdragen aan het oplossen van de knelpunten in de financiering van proactieve transmurale palliatieve zorg.

Je kunt de nieuwe handreiking hier downloaden.

Contact