Flashmob studie

Vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt onderzoek gedaan naar de palliatieve zorg in de ziekenhuizen door middel van een zogenaamde ‘flashmobstudie’. Aan dit onderzoek doen landelijk ruim 50 ziekenhuizen mee. Het palliatief team van het Deventer Ziekenhuis heeft ook deelgenomen aan dit onderzoek. De deelnemende ziekenhuizen zijn voornemens een herhaling van dit onderzoek te laten plaatsvinden. 

Achtergrond:
De inzet van palliatieve zorg kan voor alle patiënten met een levensbedreigende aandoening van meerwaarde zijn, ook vroeg in het ziektebeloop en wanner nog ziektegerichte behandeling wordt gegeven. Hoewel er steeds meer aandacht is voor palliatieve zorg en het aantal consultvragen aan palliatieve teams gestaag toeneemt, worden vermoedelijk niet alle patiënten met een palliatieve zorgbehoefte en hun naasten bereikt. Daarnaast wordt palliatieve zorg vaak pas laat in het ziekteproces ingezet.

Doel van het onderzoek:
Het doel van deze studie is het in kaart brengen van het aantal patiënten met een palliatieve zorgbehoefte die op een bepaalde datum (dit jaar was dit 16 april 2021) opgenomen zijn op de verpleegafdelingen van de deelnemende ziekenhuizen en de spreiding over de verschillende verpleegafdelingen. Van iedere patiënt die op deze betreffende dag is opgenomen wordt aan de dienstdoende arts/arts-assistent gevraagd zich de volgende surprise question te stellen: “Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden?” Zo ja, dan is de vervolgvraag of het palliatieve team betrokken is bij de zorg tijdens deze opname of de afgelopen maand.

Contact