Zorgstandaard Dementie is herzien: versie 2020

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 23 juni 2021

De Zorgstandaard Dementie beschrijft hoe goede zorg aan patiënten en hun mantelzorgers eruit moet zien. De standaard voldoet aan alle criteria die het Zorginstituut in zijn toetsingskader hanteert. Alle relevante partijen - zorgaanbieders, verzekeraars en cliëntenvertegenwoordigers - zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de herziene zorgstandaard, die een adequate beschrijving bevat van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces.

Regionale integrale ketenzorg

In 2013 werd de Zorgstandaard Dementie met vaste normen voor dementiezorg gepubliceerd. De nu herziene versie moet nog meer richting geven en ondersteuning bieden aan regionale integrale ketenzorg, in aansluiting op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De zorgstandaard beschrijft de normen waaraan dementiezorg moet voldoen en geeft een beschrijving van het complete zorgproces: van vroegsignalering en preventie tot diagnostiek, casemanagement, behandeling, begeleiding en steun en levering van zorg en diensten.

Inhoud zorgstandaard en publieksversie

De zorgstandaard is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met de preventie, diagnostiek, zorg en behandeling en ondersteuning bij dementie, maar ook voor de mensen met (een vermoeden op) dementie zelf en hun naasten en voor zorgverzekeraars. Voor de mensen met dementie zelf en hun naasten is er een publieksversie.

Aantal mensen met dementie

In Nederland hebben ruim 250.000 mensen dementie. De ziekte is ongeneeslijk en heeft een grote impact op het leven van degenen die het overkomt, maar ook op de naasten. Dementiezorg is complex en er komen veel disciplines aan te pas bij de behandeling van dementie. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in 2050 in Nederland naar schatting gestegen zijn naar meer dan een half miljoen.

Een samenhangende benadering voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Met een aanbod in zorg en welzijn dat is afgestemd op hun behoeften en wensen. Dat is de kern van de nieuwe Zorgstandaard Dementie, die hiermee dementienetwerken ondersteunt om hun dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal. 

Enkele actuele aanbevelingen uit de Zorgstandaard

De aanbevelingen van de Zorgstandaard Dementie 2020 en de publieksversie van Alzheimer Nederland zijn in te zien en te downloaden via zorgstandaarddementie.nl. Enkele relevante aanbevelingen in coronatijd (aangedragen door netwerkcoördinatoren proefimplementatie):

  • Gecoördineerde netwerkzorg: De samenwerkingspartners in het de mentienetwerk maken concrete samenwerkingsafspraken, leggen deze afspraken vast in een overeenkomst en monitoren deze afspraken periodiek.
  • Betekenisvolle activiteiten: Professionals ondersteunen personen met dementie en mantelzorgers in behoud van en zoeken naar betekenisvolle activiteiten.
  • Crisiszorg: Ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, eerstelijnsverblijven, verpleeg-, revalidatie- en verzorgingshuizen en mantelzorgers organiseren de crisishulp voor personen met dementie, waarbij de aard van de zorgvraag meeweegt waar de persoon met dementie wordt opgevangen.
  • (Na)zorg voor mantelzorgers: Er is (na)zorg voor mantelzorgers ten behoeve van een adequate verlies- en rouwverwerking.

Zorgstandaard Dementie 2020

Het Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie geautoriseerd nadat meer dan 20 partijen deze hebben onderschreven. Daaronder vallen vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers en de zorgverzekeraars, en vele beroepsorganisaties. De Zorgstandaard Dementie 2020 vervangt de vorige uit 2013. Bekijk de nieuwe zorgstandaard, de aanbevelingen en indicatoren en de publieksversie.

Publieksversie Zorgstandaard Dementie 2020

De publieksversie is een samenvatting van de zorgstandaard dementie en is bedoeld voor hulpverleners, personen met dementie en mantelzorgers. In de publieksversie, die gemaakt is door Alzheimer Nederland, lees je wat je mag verwachten van hulpverleners en wat je zelf kunt doen. De zorgstandaard is samengevat in 10 voorwaarden voor goede dementiezorg.

Aanbevelingen en indicatoren

De vernieuwde zorgstandaard is uitgewerkt in 25 aanbevelingen voor goede dementiezorg en voorzien van 12 kwaliteitsindicatoren voor de structuur, het proces en de uitkomsten van goede dementiezorg. De indicatoren zijn bedoeld als stimulans om de dementiezorg te verbeteren.

INTERESSANT