Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 20 april 2022

Samenwerkingsconvenant 2022-2025 ondertekend

De nieuwe samenwerkingsafspraken van de netwerkpartners zijn op 14 april jl. op een zonnig terras in Utrecht officieel ondertekend door de leden van de stuurgroep.

Dit convenant geldt van 2022-2025 en is in het afgelopen jaar zorgvuldig besproken en opgesteld. Het zal door alle leden worden bekrachtigd.

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling die in het convenant is opgenomen, is dat de rol van de stuurgroep actiever is geworden. De leden vertegenwoordigen niet meer alleen de eigen organisatie, maar de gehele eigen sector in de eigen regio, op het gebied van palliatieve zorg. Ze zorgen voor input van en terugkoppeling naar bestuur of management van de lidorganisaties.

Dat is een hele mooie stap. Zo worden de lijntjes tussen de verschillende partijen weer wat kleiner. Palliatieve zorg is namelijk netwerkzorg: er zijn meestal meerdere disciplines, zorgverleners en organisaties bij betrokken. Wij willen dat die netwerkzorg in onze regio naadloos op elkaar én op (het netwerk van) de cliënt aansluit. Dat betekent dat netwerkpartners naast de ambitie van de eigen organisatie openstaan voor en werken aan de ambitie van regionale afstemming in het belang van cliënten in de palliatieve fase en hun naasten.

Een andere nieuwe ontwikkeling omschreven in het convenant, is dat de leden jaarlijkse contributie betalen (behalve de vrijwilligersorganisaties).

Identiteit en ambitie van de netwerken

In het convenant staat verder omschreven hoe de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht zijn opgebouwd. Ze bestaan uit organisaties, beroepsgroepen en vrijwilligersorganisaties die palliatieve(-terminale) zorg als specifiek product aanbieden, of een belangrijke schakel zijn in de zorgketen in de palliatieve fase. De netwerken palliatieve zorg ontwikkelen en verbeteren samenhangende en proactieve palliatieve zorg in Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht.

Het netwerk heeft zowel een inhoudelijke opgave als het doel om elkaar te ontmoeten en relaties op te bouwen. De stuurgroepleden vervullen hierbij een ambassadeursrol met een betrokken achterban van lidorganisaties op strategisch niveau, waarmee zij doelen en activiteiten van de netwerken afstemmen. Op tactisch en operationeel niveau geldt hetzelfde voor de klankbordgroepen. Om dit te realiseren worden meerjarendoelen benoemd. De doelen zijn afgestemd op die van partnernetwerken in het consortium palliatieve zorg Septet en worden elk jaar in een jaarplan uitgewerkt. Palliatieve zorg wordt gedefinieerd zoals in het Kwaliteitskader palliatieve zorg uit 2017.

Meerjarendoelen

De meerjarendoelen zijn opgesteld in de categorieën Informatie en bewustwording, Deskundigheid, Samenwerking en Ontwikkeling netwerkorganisatie. Dit jaar starten we met een project om de overdracht van patiëntgegevens tussen organisaties en disciplines zorgvuldig, helder, simpel en uniform vorm te geven. Wordt vervolgd!

Het convenant vind je hier

Benieuwd wie er op de foto's staan? Van links naar rechts:
Ineke Aalderink (Proxima – VPTZ beide regio’s), Ton Vissers (Silverein – V&V ZO-Utrecht), Lydia Ketting (HUS - huisartsen Utrecht stad), Bart van ’t Hof (Careyn - wijkzorg Utrecht stad), Marieke van Guldener (AxionContinu - wijkzorg Utrecht stad), Toosje Valkenburg (Unicum - huisartsen Zuidoost-Utrecht), Margriet Wanders (netwerkcoördinator, alleen op de groepsfoto) en Carla Overbeek (Santé - wijkzorg Zuidoost-Utrecht, vervanger Esther Oei, alleen onderaan).

Ineke-(1).jpgTon-(1).jpgLydia.jpgBart.jpgMarieke.jpgToosje.jpgCarla.jpg

Op de foto ontbreken: Marc Rietveld (Zin in Utrecht – levensvragen beide regio’s), Esther Oei (Santé – wijkzorg ZO-Utrecht), Sjenny Winters (V&V ZO-Utrecht), Andrea Reidsma (Valuas – kleine V&V ZO-Utrecht) en Sita Splinter (St. Antonius – ziekenhuizen). Voor de hospices is op dit moment een vacature.

INTERESSANT