Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 12 juli 2022

Proeftuin rond crisisopnames palliatieve zorg

Om de crisisopnames in de palliatieve zorg beter te laten verlopen, is UNICUM samen met het UMC Utrecht op 1 juni jl. een proeftuin gestart. Dit doen ze door de kennis van de huisarts actief het ziekenhuis binnen te brengen bij opname en vice versa bij ontslag.

De meest optimale zorg voor palliatieve patiënten is vaak een uitdaging. Niet in het allerlaatste stukje, dan zijn de keuzes vaak helder. Maar wel in de periode daarvoor, als er nog behandeling plaatsvindt en het ziekenhuis nodig kan zijn. Hoe zorgen we dat de input van zowel de huisartsen als die van de specialisten op de juiste plek komt, zodat iedereen in staat is alle belangen van de patiënt goed te wegen in medische beslissingen?

Werkwijze bij opname

De werkwijze is tijdens de pilotperiode als volgt: een palliatieve patiënt raakt in een symptomatische crisis en wordt naar het UMCU verwezen (mits daar bekend of gewenst). Op de dag van opname plant het ziekenhuis een digitale, warme overdracht van tien minuten die plaatsvindt op de dag na opname. Tijdens dit overleg worden de vier domeinen van palliatieve zorg besproken: medisch, psychologisch, existentieel en spiritueel. De actuele, contextuele informatie van de huisarts wordt opgehaald door de ziekenhuisbehandelaar. Op deze manier wordt de crisissituatie in zijn totale omvang zichtbaar.

Werkwijze bij ontslag

Bij het ontslag ontvangt de huisarts een uitnodiging om digitaal aan te sluiten bij het MDO. De huisarts krijgt dan informatie over hoe de patiënt naar huis komt en wat de adviezen vanuit het ziekenhuis zijn. Zo ontstaat een betere wisselwerking tussen de thuis- en ziekenhuissituatie.

Inzet huisarts

Het is een pilot en het zal per huisarts niet om grote aantallen patiënten gaan. Het betreft crisisopname bij de palliatieve patiënt, waar toch al snel afstemming over plaatsvindt, maar vaak alleen vanuit medisch standpunt. De afstemming wordt nu op een gestructureerde manier verbreed.

Evaluatie

De werkwijze wordt wetenschappelijk geëvalueerd en indien succesvol mogelijk breder in de regio uitgerold. De proeftuin is gestart op 1 juni jl. en met de opgedane kennis spreekt UNICUM in het najaar met de verzekeraar over mogelijkheden voor vergoeding. Laten zien wat je doet helpt daarbij. De andere ziekenhuizen in de regio zijn nog niet aangehaakt, maar wel op de hoogte. Zij wachten de eerste ervaringen af.

Toosje Valkenburg (Medisch directeur a.i. UNICUM Huisartsenzorg) is de initiator van deze proeftuin palliatieve zorg.

Bron: Unicum

INTERESSANT