Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 24 februari 2023

Handreiking Transmuraal zorgpad PalliSupport

Het project 'PalliSupport' richt zich op het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten (65+) met een palliatieve zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. Een implementatiehandreiking geeft handvatten om het ontwikkelde transmurale zorgpad in de regio te implementeren.

Momenteel overlijden veel patiënten in het ziekenhuis, terwijl zij wellicht een voorkeur hadden om thuis te overlijden. Daarbij ondergaan patiënten nog veel overgangen tussen zorgsettings in het laatste levensjaar, vaak in de vorm van ziekenhuisopnames, wat de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Door eerdere herkenning van patiënten met een palliatieve zorgbehoefte, tijdige bespreking van wensen en voorkeuren rondom het levenseinde en betere afstemming tussen verschillende zorginstellingen, thuiszorg, huisarts en mantelzorgers, kan het zorgtraject voor palliatieve patiënten verbeterd worden.

In het transmuraal zorgpad PalliSupport staan de behoeftes van de patiënt en diens mantelzorger(s) centraal. Het zorgaanbod wordt hierop afgestemd door een intensievere samenwerking tussen generalistische zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en inzet van een transmuraal palliatief team (TPT) dat expertise zorg kan leveren.

De implementatiehandreiking geeft handvatten om het zorgpad in de regio te implementeren en de samenwerking en continuïteit van zorg in de eerste en tweede lijn te verbeteren voor de palliatieve patiënten.

Inzet hulpmiddel

De handleiding kan als hulpmiddel dienen voor toekomstige implementaties en kwaliteitsverbeteringen. Het zorgpad draagt bij aan een intensievere samenwerking en afstemming tussen de generalistische zorgverleners in de eerste en tweede lijn waardoor het zorgtraject voor de palliatieve patiënten wordt verbeterd.

Naar het zorgpad.

Naar de handleiding.

Aanvullend materiaal

- De infographic PalliSupport. Deze infographic geeft informatie over de uitgangspunten, de organisatie en het proces.

 - De presentatie Randvoorwaarden succesvolle implementatie PalliSupport.

  - Een video over Pallisupport.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het ZonMw-project PalliSupport naar de website van het Amsterdam UMC.
 

Bron: Palliaweb

INTERESSANT