Consultatie palliatieve zorg in de toekomst

Nieuws NPZ Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht 24 januari 2024

Zorgverleners in Midden-Nederland kunnen 24/7 telefonisch terecht bij het Palliatief Team Midden-Nederland (PTMN) voor (complexe) vragen over patiënten in de palliatieve fase. Financiering van de consultatievoorziening gaat waarschijnlijk veranderen. Om die reden is in de netwerken palliatieve zorg van Septet onderzocht hoe we dit in de toekomst vorm willen en kunnen geven. Hierbij streven we naar proactieve inzet van alle zorgverleners gespecialiseerd in palliatieve zorg.

Conclusies onderzoek
Generalistische zorgverleners maken meer gebruik van informele consultatie bij specialisten die ze kennen dan van de formele route via PTMN of PaTz-groep. Informele consultatie verloopt voornamelijk via de consulent uit de PaTz-groep of via de specialistisch zorgverlener uit de eigen organisatie. Vooral huisartsen en verpleegkundigen maken gebruik van consultatie in de palliatieve zorg. Andere generalistische zorgverleners, zoals paramedici, apothekers en medisch specialisten, maken nauwelijks gebruik van consultatie. Degenen die gebruik maken van consultatie zijn over het algemeen zeer tevreden, zowel over de deskundigheid als over de wijze waarop wordt meegedacht.

Aanvullende vormen van consultatie
Zowel generalisten als specialisten hebben behoefte aan aanvullende vormen van consultatie, naast telefonisch en schriftelijk. Bijvoorbeeld bedside consultatie of een MDO. Consultatie buiten kantoortijden is beperkt, namelijk tot 10-25% van alle consultaties, zowel in de huidige als in de gewenste situatie. Het is daarom niet efficiënt om per netwerk een aparte functie in te richten voor consultatie buiten kantoortijden.

PAT-teams en PaTz-groepen
PAT-teams in ziekenhuizen werken op hoofdlijnen hetzelfde. Geen van de teams heeft momenteel de ambitie om hun werkveld uit te breiden buiten het ziekenhuis. Alle teams hebben een kaderhuisarts die deelneemt aan het MDO. Bij Meander en ziekenhuis Rivierenland is dit in voorbereiding. De financiering hiervan loopt via PZNL. PaTz-groepen hebben een positief effect op de kennis en deskundigheid van palliatieve zorg bij de deelnemers. Daarnaast hebben ze ook een gunstige invloed op het onderlinge netwerk, waardoor het laagdrempeliger is om elkaar te consulteren.

Het vervolg
Netwerken palliatieve zorg werken aan de verbetering van transmurale samenwerking tussen in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Om dit te bereiken zijn een gedeelde visie en verschillende scenario's ontwikkeld. Bouwstenen voor de visie zijn verzameld en besproken in de stuurgroep van de netwerken. Het streven is om begin 2024 de visie vast te stellen in alle stuurgroepen van de netwerken in Septet. Daarna worden scenario's uitgewerkt die worden getoetst op haalbaarheid.

Lees meer

INTERESSANT