Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns palliatieve zorg, juiste zorg op gewenste plek

Nieuws NPZ Twente 06 september 2022

Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns palliatieve zorg, juiste zorg op gewenste plek

Een goede samenwerking tussen paramedici en huisartsen en verpleegkundigen is zeer belangrijk in de palliatieve thuiszorg. De structurele samenwerking ontbreekt waardoor relevante informatie over wensen en behoeften van de patiënt verloren gaan waardoor zorg niet op de gewenste plek plaats vindt. Dit blijkt uit een verzameling van regiobeelden en praktijkvoorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. ZonMW financiert 6 projecten die aan de slag gaan met het verbeteren en onderbouwen van deze multidisciplinaire samenwerking. Ons project is er daar 1 van.

Het doel is om een project te starten om de bestaande PaTz-structuur uit te breiden met fysiotherapeuten, diëtisten en ergotherapeuten. Daarmee ontstaat een bredere kijk op de palliatieve patiënt in de eerste lijn. Huisartsen, verpleegkundigen, paramedici en geestelijk verzorgers doen dit middels participatie-actieonderzoek. Ook het perspectief van de patiënt neemt een belangrijke rol in. Er worden 2 vernieuwde PaTz-groepen gestart. Daarbij zal onderzocht worden hoe en wie de rol van centrale zorgverlener het beste kan vervullen.

Dit project is een samenwerking tussen Netwerken Palliatieve Zorg Twente, Saxion, Carintreggeland, Zorggroep Manna, gezondheidscentrum Het Kompas, huisartsenpraktijk De Driehoek en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en Long Alliantie Nederland.

Andere projecten die gefinancierd worden kunt u hieronder vinden.

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verbeteren-en-onderbouwen-van-multidisciplinaire-samenwerking-in-de-eerste-lijn/

#project #netwerken #multidisciplinairesamenwerking #palliatievezorg #carintreggeland #saxion #zorggroepmanna #gezondheidscentrumhetkompas #huisartsenpraktijkdedriehoek #nederlandsefederatievankankerpatientenorganisaties #longalliantienederland

Contact