Verkenner Deskundigheidsbevordering

Probleemstelling

Op consortiumniveau en binnen elk netwerk wordt deskundigheidsbevordering georganiseerd. De netwerken hebben aangegeven graag meer inzicht en overzicht te willen over deskundigheidsbevordering op consortium- en op netwerkniveau. Niet in alle netwerken is er een visie op deskundigheidsbevordering, een aantal heeft deze wel beschreven. Elk netwerk verzorgd wel een vorm van deskundigheidsbevordering, omdat gezien de implementatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg dit een wezenlijk onderdeel is. 
Een andere ontwikkeling is de arbeidskrapte en dus de beperkte tijd om aan deskundigheidsbevordering te besteden. Hoe kunnen we binnen het consortium hier mee omgaan en zijn andere vormen van deskundigheidsbevordering nodig om deze toch op de werkvloer toepasbaar te maken?
Met de transitie van het consultatieteam palliatieve zorg ontstaat de vraag welke deskundigheidsbevordering gewenst is voor de gespecialiseerde zorgprofessionals palliatieve zorg? Welke vorm zou deze moeten krijgen en op welke niveau; consortium/landelijk of …. (?).
 

Opdracht voor de verkenner:

De verkenner kreeg de volgende opdracht mee:

Zorg dat er een goed overzicht beschikbaar komt over de visie’s op deskundigheidsbevordering, deskundigheidsbevordering voor professionals niveau 2-8 in de regio, behoeften aan -en (nieuwe) vormen van deskundigheidsbevordering.

Bij deze opdracht hoorden de volgende vragen binnen de thema’s:
Overzicht (visie op) deskundigheidsbevordering consortium niveau
- Welke deskundigheidsbevordering over palliatieve zorg voor zorgprofessionals kunnen we lokaliseren in het consortium Noord-Holland en Flevoland?
- Welke visies leven/zijn er in de netwerken op deskundigheidsbevordering palliatieve zorg en zien we overeenkomsten/verschillen. Is een gezamenlijke visie op deskundigheid mogelijk?
Overzicht behoeften aan deskundigheidsbevordering
- Welke behoeften/ thema’s aan deskundigheidsbevordering leven er t.a.v. palliatieve zorg voor de generalist op de verschillende onderwijsniveaus?
- Welke behoeften/thema’s aan deskundigheidsbevordering leven er t.a.v. de palliatieve zorg voor de verschillende zorgprofessionals/disciplines betrokken bij palliatieve zorg? Hierbij worden voor dit moment de meest voorkomende disciplines betrokken bij de palliatieve zorg bevraagd. Denk hierbij aan maatschappelijk werk, fysiotherapie, geestelijk verzorger, etc. 
Overzicht vormen van deskundigheidsbevordering die aansluit bij de zorgpraktijk ook in tijden van arbeidskrapte
- Welke vormen van deskundigheidsbevordering zijn er en hoe worden deze gewaardeerd?
- Welke (nieuwe) vormen zijn gewenst door de zorgprofessionals en/of organisaties om deskundigheidsbevordering nu en in de toekomst mogelijk te maken? Of daaropvolgend aan welke voorwaarden moet deskundigheidsbevordering voldoen om de kennis over palliatieve zorg, ook in tijden van arbeidskrapte, op de werkvloer toepasbaar te maken?

Conclusie en advies

Uitkomsten en advies worden besproken bij netwerken, consortiumraad en het landelijk onderwijsknooppunt. Vanuit deze gesprekken worden vervolgstappen gezet .

Contact