Op weg naar een vanzelfsprekende samenwerking tussen zorg en welzijn in de Amsterdamse palliatieve zorg

Inleiding

Hoewel er veel aandacht is voor de vier domeinen van palliatieve zorg, staat doorgaans vooral zorg binnen het medische domein, gegeven door professionals, op de voorgrond. Deze eenzijdige blik kan leiden tot medicalisering van het leven van de patiënt. Het samenwerken met organisaties en initiatieven uit het sociale domein is daarom heel belangrijk. In april 2023 vond in Amsterdam een werkconferentie plaats over de rol van het sociaal domein in de zorg voor mensen met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase. Belangrijk doel was werknemers uit het sociaal domein meer inzicht te geven in hoe zij kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen aan het einde van hun leven. Tegelijk vinden zorgverleners uit het medische domein vaak nog niet goed de weg naar ondersteuningsmogelijkheden in het sociale domein.  

Doel

Het realiseren van betere samenwerking tussen (formele en informele) welzijns- en zorgorganisaties, waarbij de begeleidingsbehoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten centraal staan.

Werkwijze

Binnen dit project wordt via 3 proeftuinen gewerkt aan betere samenwerking, waarbij de begeleidingsbehoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten centraal staan. De proeftuinen worden begeleid door actieonderzoek. Hierbij wordt het volgende gerealiseerd:
a. Een overzicht van de omvang van de doelgroep in Amsterdam en hun ondersteuningswensen op fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel/zingevingsgebied.
b. Een sociale netwerkkaart per stadsdeel met zowel de formele als de informele/vrijwillige zorg- en welzijnsinitiatieven (uit het stadsdeel en Amsterdam breed).
c. Hiaten tussen wensen in ondersteuning en het huidige aanbod (sociale kaart) worden geïdentificeerd om waar mogelijk in de proeftuinen te komen tot oplossingen.
d. Per stadsdeel wordt gewerkt aan het stimuleren, verbeteren of opzetten van samenwerking, verwijzing en afstemming, voortbouwend op eerdere samenwerkingsinitiatieven en waar nodig nieuwe samenwerkingspartners betrekkend.
e. De impact van de samenwerking wordt geëvalueerd vanuit het perspectief van mensen met een levensbeperkende ziekte en hun mantelzorgers, zorgverleners, welzijnswerkers en vrijwilligers. Hierbij wordt meegenomen wat volgens hen verstaan wordt onder succesvolle samenwerking (hoe ziet die
eruit, wanneer kan gesproken worden van succes?).
f. Een borgingsplan waarin een gezamenlijke missie en visie benoemd wordt en beschreven staat hoe de samenwerking na afsluiting van het project blijft voortbestaan.

Verwachte resultaten

Het project loopt naar verwachting tot september 2026. Tussentijdse en eindresultaten worden op deze website gepubliceerd.

Samenwerkingspartners

De drie proeftuinen vinden plaats in Amsterdam Zuidoost, Oost en Weesp. De onderzoekers van Amsterdam UMC werken intensief samen met de projectleiders in het veld; de netwerkmanagers Charissa Maduro (Dynamo) en Juanita van Schoonhoven (B&A groep). 

De projectgroep bestaat verder uit de volgende organisaties en personen:

- Netwerk palliatieve zorg Amsterdam | Diemen; Wies Wagenaar en Claudia van Deudekom

- Kuria; Jaap Gootjes

- Markant; Laura Houtenbos

- Gemeente Amsterdam; Raymond Hamar de la Brethoniere

- Agora; Sandrina Sangers

- Amsterdam UMC; Bregje Onwuteaka-Philipsen, Annicka van der Plas

Financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw programma Palliantie II. 

 

Contact