Overige instrumenten en informatiemateriaal

Op deze pagina vindt u links naar aanvullende informatie en instrumenten ontwikkeld door derden die u kunnen helpen rekening te houden met diversiteit in uw palliatieve zorgproject. 

Checklist Aandacht voor diversiteit in onderzoek

Een algemene checklist voor aanvragers en referenten met vragen van algemene aard geschikt voor de gehele breedte van het door ZonMw gefinancierde onderzoek.

Auteur: ZonMw

Vindplaats

 

Patiëntenparticipatie van migranten in onderzoek, kwaliteit en beleid 

De handreiking patiëntenparticipatie van migranten in onderzoek, kwaliteit en beleid biedt professionals werkzaam in onderzoek, kwaliteit of beleid handvatten om participatie in te zetten en uit te voeren binnen de eigen organisatie. 

Auteur: Pharos, CBO, NOOM, SIGN

Vindplaats

Overzicht van organisaties die patiënten van niet-westerse migratieachtergrond vertegenwoordigen

Auteur: Pharos, NHG

Vindplaats

Lijst met contactgegevens woongroepen, verpleeghuizen en aanbieders van thuiszorg en dagbesteding

Auteur: KIS

Vindplaats

LHBTI ouderen

Roze50+ heeft ambassadeurs die lokaal en regionaal belangen behartigen van LHBTI ouderen. Zij gaan gesprekken aan met (lokale) organisaties, gemeenten, gewesten en afdelingen van ouderenbonden, WMO-raden, stichting Welzijn Ouderen, zorggroepen etc.

Auteur: Roze50+

Vindplaats

Taalambassadeurs

Zowel Stichting Lezen & Schrijven als Stichting ABC hebben taalambassadeurs.  Zij kunnen u vanuit hun eigen ervaringen aangeven waar u rekening mee moet houden in het geval van laaggeletterdheid, bijvoorbeeld of informatie van begrijpelijk taalniveau is.

Auteur: Stichting ABC

Vindplaats

Factsheet eenvoudige taal voor laaggeletterden’ met voorbeelden en tips.

Auteur: Stichting Lezen & Schrijven

Vindplaats

Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument 

Handleiding voor het beoordelen van de begrijpelijkheid en toepasbaarheid van printbaar en audiovisueel gezondheidsvoorlichtingsmateriaal voor de patiënt.

Auteur: Pharos

Vindplaats

Insufficient cross-cultural adaptations and psychometric properties for many translated health assessment scales: A systematic review

Wetenschappelijk artikel over het gehele proces van cross culturele adaptatie.

Auteur: AMC

Vindplaats

Waardigheid van patienten met een migratie achtergrond in de laatste levensfase

Voorlichting over palliatieve zorg en waardigheid in de laatste levensfase die wordt ontwikkeld binnen het project waardigheid in de laatste levensfase

Auteur: Amsterdam UMC

Vindplaats

E-learning palliatieve zorg en waardigheid in de laatste levensfase die wordt ontwikkeld binnen het project waardigheid in de laatste levensfase.

Auteur: Amsterdam UMC

Vindplaats

Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond 

Deze handreiking voor palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is tot stand gekomen op basis van een systematische literatuurstudie en op basis van expertmeetings met professionals en patiëntvertegenwoordigers. De primaire focus bij de literatuurstudie en de expertmeetings lag op opvattingen of gebruiken van mensen met een niet-westerse achtergrond die van belang zijn bij de behandeling van vijf frequent voorkomende symptomen in de palliatieve fase: pijn, braken/misselijkheid, obstipatie, depressie en delier. Daarnaast zijn ook bevindingen meegenomen die niet specifiek zijn voor die symptomen, maar wel van belang zijn voor de palliatieve zorg in het algemeen. Zowel de expertmeetings als de literatuurstudie waren primair gericht op mensen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Arubaanse of Antilliaanse achtergrond omdat deze allochtone groepen het vaakst voorkomen in de Nederlandse maatschappij.

Auteur: NIVEL

Vindplaats

Lessen uit ‘In gesprek over leven en dood’ 

Aanbevelingen uit het project ‘In gesprek over leven en dood’ over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond, om richting te geven aan de invulling van zorgpraktijk of zorgonderwijs.

Auteur: Pharos

Vindplaats

Contact