Kennissynthese De Evenwichtige Zorgverlener in palliatieve Zorg

Waarom dit project?

Eén van de essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is ‘persoonlijke balans’. Om hoogwaardige palliatieve zorg te geven, dienen zorgverleners zich bewust te zijn van de emotionele impact die het geven van palliatieve zorg op henzelf kan hebben. Zij dienen te reflecteren op hun eigen handelen en oog te hebben voor hun persoonlijke balans. Zij dragen daarin de zorg voor zichzelf en voor hun collega’s, aldus het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017, IKNL & Palliactief). (Mentale) overbelasting komt echter relatief vaak voor onder zorgverleners in de palliatieve zorg, zowel in een generalistische als specialistische setting. De confrontatie met lijden van patiënten (en naasten) en sterven wordt gezien als een belangrijke bron van belasting en (morele) stress. Plotselinge overlijdens van patiënten, slechte communicatie met patiënt, naasten en/of collega’s, te lang doorbehandelen en werkklimaat dat onveilig is of/en waarin weinig oog en ondersteuning is voor het welzijn van zorgverleners worden ook genoemd als belangrijke bronnen voor (morele) stress en burn-out in palliatieve zorg. 

Hoe zorgverleners in de palliatieve zorg optimaal ondersteund kunnen worden in de omgang met de (mentale) belasting die deze zorg met zich meebrengt, en zo in evenwicht te blijven, is tot nog toe onderbelicht gebleven. Om hierop beter zicht te krijgen is er behoefte aan bundeling van kennis: wat weten we al, bijvoorbeeld over beschikbare interventies en best practices, en waar liggen nog lacunes? Wat is aan te bevelen om nader te onderzoeken en te ontwikkelen in Nederland? Op de beantwoording van deze vragen richt deze kennissynthese zich.

Doelstelling

Deze kennissynthese over ‘de evenwichtige zorgverlener’ heeft een drievoudig doel. Ze beoogt de volgende zaken in kaart te brengen: 

(a)    Wat is er reeds bekend over de (oorzaken van) (mentale) belasting van zorgverleners in palliatieve zorg, 
(b)    Wat kan zorgverleners ondersteunen in een goede omgang met deze (mentale) belasting, om evenwichtig in hun werk te kunnen en blijven staan; 
(c)     Wat ontbreekt er nog aan kennis en interventies op dit vlak.

Op basis van bovenstaande beoogt deze kennissynthese tot aanbevelingen te komen voor onderzoek, praktijk en onderwijs.

Resultaten

Dit project is afgerond. Lees hier over de opbrengsten.

Samenwerkingspartners

Natasja Raijmakers (IKNL)
Carlo Leget (UvH/IKNL)
Yvette van der Linden (Leiden UMC)
Ada ter Mate (Albeda College)
Floor Dijxhoorn (IKNL)

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

Contact