Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland 28 maart 2023

Samen durven kiezen; evaluatie kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.                                 ( palliactief/nieuws 28 maart 2023)

Vijf jaar geleden, in 2017, verscheen het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Met als doel de palliatieve zorgverlening vanuit de beleving van de patiënt en zijn naaste(n) te verbeteren. Nu is het tijd om het Kwaliteitskader te evalueren op bekendheid onder zorgverleners en de toepasbaarheid ervan, naast alle andere kwaliteitskaders, handreikingen en standaarden en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

 

Alle zorgverleners zijn daarom van harte uitgenodigd de vragenlijst ‘Evaluatie Kwaliteitskader’ in te vullen.

 

Doel van het Kwaliteitskader
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland beschrijft wat patiënten, hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars onder goede palliatieve zorg verstaan. Het gaat in op alle aspecten van die zorg: zorg voor lichamelijke, psychische, sociale en existentiële gevolgen van de ongeneeslijke ziekte. Daarmee is het een leidraad voor de zorgpraktijk. Daarnaast heeft het als doel zorgverleners en zorgorganisaties te helpen bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Het kwaliteitskader steunt op de inhoudelijke multidisciplinaire richtlijnen palliatieve zorg voor de concrete toepassing voor individuele patiënten en naasten.

Kennen zorgverleners het Kwaliteitskader en wat vinden ze ervan?
Na vijf jaar wordt onderzocht of zorgverleners het Kwaliteitskader kennen en áls ze het kennen, wat zij vinden van de toepasbaarheid ervan. In de vragenlijst worden de volgende punten getoetst: 

De bekendheid van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 
In hoeverre het Kwaliteitskader wordt gebruikt in de praktijk naast de andere kwaliteitskaders, handreikingen en standaarden vanuit bijvoorbeeld V&VN en ActiZ. 
Welke knelpunten ervaren worden in het gebruik van het Kwaliteitskader. 
Welke knelpunten ervaren worden in het verlenen van palliatieve zorg. 
Uitkomst vragenlijst: advies over of en hoe het Kwaliteitskader doorontwikkeld moet worden 
De evaluatie van het Kwaliteitskader wordt gecoördineerd door Palliactief, IKNL en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). PZNL is de penvoerder.

Op basis van de uitkomsten van de antwoorden op de vragenlijst zal een advies worden opgesteld over of en hoe het Kwaliteitskader eventueel doorontwikkeld moet worden. Dit advies wordt eind 2023 verwacht en dan aangeboden aan de Stuurgroep NPPZ II.

Samen durven kiezen als route naar (nog) beter passende palliatieve zorg
De coördinerende partijen hopen zoveel mogelijk zorgverleners te bereiken. Daarom zijn alle zorgverleners van harte uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Oók als zij het Kwaliteitskader niet (goed) kennen. De vragenlijst kan hier ingevuld worden. Dit kan tot en met 21 april. Samen durven kiezen als route naar (nog) beter passende palliatieve zorg!

 

 

Contact