Veelgestelde vragen zelfevaluatie palliatieve zorg
Publicatie

Veelgestelde vragen zelfevaluatie palliatieve zorg

 • Type faq
Contactpersoon Eveline van Drielen Fibula
Laatst geactualiseerd: 22 juli 2021

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen rondom de zelfevaluatie palliatieve zorg. Heeft u vragen die hier niet vermeld staan, neem dan contact op met Eveline van Drielen via het contactblok op deze pagina.

Nee, er is geen Word-versie beschikbaar. Organisaties voeren de gegevens in met de digitale applicatie en kunnen daar hun gegevens makkelijk inzien. Wel is de zelfevaluatiegids als PDF beschikbaar. Het blijkt prettig te zijn om een geprinte versie gezamenlijk te kunnen bespreken en beantwoorden om vervolgens in de digitale applicatie vast te leggen.

De tijdsinvestering is per zorgorganisatie wisselend. Dit heeft onder andere te maken met diverse randvoorwaarden die al dan niet in de organisatie aanwezig zijn voordat met de zelfevaluatie gestart wordt:

 • Maakt palliatieve zorg deel uit van het beleid van de organisatie?
 • Is er een werkgroep die zich bezighoudt met palliatieve zorg?
 • In hoeverre is de werkgroep (of zijn andere mensen) op de hoogte op welke manier en door wie palliatieve zorg verleend wordt in de organisatie?

Daarnaast speelt organisatiegrootte een rol, en ook de manier waarop het invullen van de gids wordt georganiseerd en ervaren.

Uit de evaluatie van deelnemende organisaties blijkt dat er gemiddeld tussen de 20 en 40 uur aan wordt besteed. Het belangrijkste is het gezamenlijke gesprek over de palliatieve zorg dat ontstaat tijdens het invullen van de gids. Het kost tijd, maar het levert ook veel op. Denk aan bewustwording, van elkaar leren en enthousiasmeren.

Mocht er binnen het eigen netwerk geen zorgorganisatie zijn die ervaring heeft met de zelfevaluatie, kan contact opgenomen worden met de landelijke werkgroep zelfevaluatie via zelfevaluatiepz@stichtingfibula.nl. Er is een aantal zorgorganisaties die graag hun ervaringen delen.

Afhankelijk van het doel van de zelfevaluatie en grootte van de organisatie is het mogelijk om de hele organisatie te bekijken of bijvoorbeeld een aantal afdelingen of teams.

Het is belangrijk om goed na te denken over het doel van de zelfevaluatie en wie daarbij te betrekken. De randvoorwaarden die staan beschreven bij de vraag over de tijdsinvestering zijn hier relevant. Voorbeelden zijn: verpleegkundige, aandachtsvelder palliatieve zorg, kwaliteitsfunctionaris, manager, geestelijk verzorger, arts. Voor de verbinding met beleid is ondersteuning van een kwaliteitsfunctionaris zeer wenselijk.

Nee, dat is niet noodzakelijk. De zelfevaluatie kan worden voltooid als alle vragen die van toepassing zijn, zijn ingevuld.

Na het afronden van de zelfevaluatie, kun je als zorgorganisatie zelf een overzicht halen uit de applicatie voor de zelfevaluatie. Zie hiervoor de handleiding die uitgegeven wordt bij het starten met de zelfevaluatie. De antwoorden moeten nog wel worden geanalyseerd om een compleet beeld te krijgen. De netwerkcoördinator kan een rol spelen bij de analyse en het opstellen van een verbeterplan met de antwoorden uit de zelfevaluatie palliatieve zorg. De netwerkcoördinator heeft zelf geen inzage in de digitale applicatie.

De netwerkcoördinator kan aanbevelingen geven over het plan van aanpak van de organisatie. Daarnaast kan er binnen het netwerk waar meerdere organisaties de zelfevaluatie hebben gedaan op regionaal niveau gezamenlijke knelpunten worden opgepakt en uitgewerkt. Bij vragen of aanvullende ondersteuning kan contact opgenomen worden met de landelijke werkgroep zelfevaluatie via zelfevaluatiepz@stichtingfibula.nl. De netwerkcoördinator heeft een format om de uitkomsten van de zelfevaluatie palliatieve zorg te analyseren.

Op deze website zijn goede voorbeelden en trainingsmateriaal te vinden om knelpunten aan te pakken. Ook kan de netwerkcoördinator meedenken.

We zijn de verbinding aan het onderzoeken met andere instrumenten en kaders. Nu zien we de zelfevaluatie als hulpmiddel voor zorgorganisaties en netwerken palliatieve zorg bij de implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

In het document Zelfevaluatie Palliatieve Zorg en PREZO Hospicezorg wordt een toelichting gegeven op beide instrumenten en helpt organisaties bij de afweging en keuze voor een instrument. 

Een toelichting gegeven op beide instrumenten is te vinden in het document Kwaliteitskompas VPTZ en de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties.

Nee, door intern te discussiëren over de beantwoording van de vragen krijgen betrokkenen zicht op waar de organisatie staat op het gebied van palliatieve zorg, wat sterke punten zijn en waar verbetering mogelijk is. Het leidt niet tot een keurmerk of accreditatie.

Er worden gegevens van een organisatie vastgelegd, en deze organisatie heeft er recht op te weten waar dat gebeurt en wat er mee gebeurt. Om duidelijk te hebben wie toegang heeft tot de gegevens en wat er mee gebeurt, wordt een overeenkomst aangegaan.

In de overeenkomst staat onder andere dat:

 • de organisatie lid moet zijn van een netwerk palliatieve zorg
 • de netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt is
 • wij de netwerkcoördinator ondersteunen, o.a. ook indien gewenst bij het interpreteren van de uitkomsten
 • de organisatie toegang krijgt tot een applicatie
 • de gegevens die daarin staan vertrouwelijk zullen worden behandeld (ze zullen nooit herleidbaar worden gebruikt door IKNL - als ze worden gebruikt is het voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek binnen de palliatieve zorg, het uitvoeren van een benchmark en het op verzoek van organisaties uitvoeren van eventuele audits)
 • er geen persoonsgegevens (in het kader van AVG) in de digitale gids mogen worden ingevoerd
 • men 12 weken de tijd heeft om de applicatie te vullen maar dat men daarna nog steeds de ingevulde lijst kan inzien
 • men zelf met de netwerkcoördinator moet afstemmen of en hoe deze inzage krijgt in de gegevens
 • we verwachten dat een organisatie vervolg geeft aan de zelfevaluatie
 • men een zelfevaluatie na een aantal jaren kan herhalen
 • de documenten en digitale gids niet zomaar mogen worden verspreid, anders dan voor het gebruik van een zelfevaluatie in de organisatie

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een account bij IKNL. De enige voorwaarde is dat de overeenkomst wordt ondertekend en daarna staat de digitale vragenlijst drie maanden open voor de organisatie die het account heeft aangevraagd.

Contactpersoon Eveline van Drielen Fibula
Laatst geactualiseerd: 22 juli 2021
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.