Veelgestelde vragen zelfevaluatie palliatieve zorg
Publicatie

Veelgestelde vragen zelfevaluatie palliatieve zorg

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 23 augustus 2022

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen rondom de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg. Heeft u vragen die hier niet vermeld staan, neem dan contact op met Eveline van Drielen via het contactblok op deze pagina.

Nee, er is geen Word-versie beschikbaar. Organisaties voeren de gegevens in met de digitale applicatie en kunnen daar hun gegevens makkelijk inzien. Wel is de Zelfevaluatiegids als PDF beschikbaar. Sommigen vinden het prettig om een geprinte versie gezamenlijk te bespreken en te beantwoorden om de antwoorden vervolgens in de digitale applicatie in te vullen. Ook komt het voor dat organisaties geen gebruik maken van de digitale versie maar van een eigen format.

Ja, het is mogelijk om een geprinte gids Zelfevaluatie te ontvangen per post. Stuur hiervoor een mail naar zelfevaluatiepz@pznl.nl.

De tijdsinvestering is per zorgorganisatie wisselend. Dit heeft onder andere te maken met de keuze op welke niveaus de Zelfevaluatie en het dossieronderzoek wordt uitgevoerd (organisatieniveau, afdelingsniveau/teamniveau of locatieniveau).

Daarnaast is de manier waarop het invullen van de gids wordt georganiseerd van invloed, de grootte van de werkgroep en de daarbij horende tijdsinvestering per medewerker.

Uit de evaluatie van deelnemende organisaties blijkt dat er gemiddeld tussen de 20 en 50 uur aan wordt besteed. Het kost tijd, maar het levert ook veel op. Denk aan bewustwording, van elkaar leren en het geeft een gericht beeld waar verbetering mogelijk is.

Zeker, neem hiervoor contact op met de eigen netwerkcoördinator. Mocht er binnen het eigen netwerk geen zorgorganisatie zijn die ervaring heeft met de Zelfevaluatie, dan kan contact opgenomen worden met de landelijke werkgroep Zelfevaluatie via Zelfevaluatiepz@pznl.nl.

Afhankelijk van het doel van de Zelfevaluatie, de soort organisatie (intramuraal, extramuraal of beide) en grootte van de organisatie is het mogelijk om de hele organisatie te evalueren of bijvoorbeeld een aantal afdelingen of teams.

De Zelfevaluatie is algemeen geformuleerd en daarom in te zetten in elke zorgsetting. De Zelfevaluatie blijkt goed bruikbaar in de verstandelijk gehandicaptenzorg, maar vereist een aangepaste manier van kijken naar de zorg. Deze factsheet beschrijft ervaringen met de Zelfevaluatie in deze setting en geeft tips over inzet.

Het is belangrijk om goed na te denken over het doel van de Zelfevaluatie en wie daarbij te betrekken. Voorbeelden zijn: verpleegkundige, aandachtsvelder palliatieve zorg, kwaliteitsfunctionaris, manager, geestelijk verzorger, arts, vrijwilliger. Het is aan te bevelen om in de werkgroep een deelnemer met expertise op het gebied van palliatieve zorg te hebben om de begrippen goed te duiden en voor verdieping. Voor de verbinding met beleid van de organisatie is ondersteuning van een kwaliteitsfunctionaris wenselijk.

Nee, dat is niet noodzakelijk. De Zelfevaluatie kan worden voltooid als alle vragen die van toepassing zijn, zijn ingevuld.

De Zelfevaluatie is een momentopname. Het advies is om de Zelfevaluatie binnen 3 maanden te doorlopen. De digitale applicatie staat daarom ook 3 maanden open. Mocht dat niet lukken binnen die tijd, kun je contact opnemen met Zelfevaluatiepz@pznl.nl.

Na het uitvoeren van de Zelfevaluatie wordt geadviseerd om de uitkomsten te bespreken met de netwerkcoördinator, conclusies te trekken en een verbeterplan op te stellen. Het advies is om dit te borgen in een kwaliteitssysteem (PDCA cyclus) van de organisatie. Zo wordt concreet handen en voeten gegeven aan het verbeteren van de palliatieve zorg. De netwerkcoördinator kan het verbeterproces volgen en adviseren.

Bij het gebruik van de digitale applicatie kun je als zorgorganisatie zelf een rapport met de antwoorden halen uit de applicatie. De netwerkcoördinator heeft zelf geen inzage in de digitale applicatie tenzij daar toestemming voor wordt gegeven en de inloggegevens worden gedeeld.

Voor het analyseren van de uitkomsten is het format Analyse uitkomsten Zelfevaluatie op Palliaweb beschikbaar.

De netwerkcoördinator kan hierbij ondersteunen. Daarnaast kan er binnen het netwerk waar meerdere organisaties de Zelfevaluatie hebben gedaan op regionaal niveau gezamenlijke knelpunten worden aangepakt. Bij vragen of aanvullende ondersteuning kan contact opgenomen worden met de landelijke werkgroep Zelfevaluatie via Zelfevaluatiepz@pznl.nl. Voor het analyseren van de uitkomsten is het format Analyse uitkomsten Zelfevaluatie op Palliaweb beschikbaar.

De netwerkcoördinator heeft een goed overzicht over het gehele netwerk en kan hierin adviseren. Goed samenwerken in de keten is hierbij van groot belang. 

Bij het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van deskundigheidsbevordering kan onderwijsmateriaal op Palliaweb ook behulpzaam zijn. 

De Zelfevaluatie Palliatieve Zorg kan gebruikt worden als hulpmiddel binnen het kwaliteitssysteem van een organisatie, zie hiervoor het volgende artikel.

In dit document wordt een toelichting gegeven op beide instrumenten en helpt organisaties bij de afweging en keuze voor een instrument. 

Nee, door intern te discussiëren over de beantwoording van de vragen krijgen betrokkenen zicht op waar de organisatie staat op het gebied van palliatieve zorg, wat sterke punten zijn en waar verbetering mogelijk is. Het leidt niet tot een keurmerk of accreditatie.

Er worden gegevens van een organisatie vastgelegd, en deze organisatie heeft er recht op te weten waar dat gebeurt en wat er mee gebeurt. Om duidelijk te hebben wie toegang heeft tot de gegevens en wat er mee gebeurt, wordt een overeenkomst aangegaan.

In de overeenkomst staat onder andere dat:

 • de organisatie lid moet zijn van een Netwerk Palliatieve Zorg
 • de netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt is
 • wij de netwerkcoördinator ondersteunen, o.a. ook indien gewenst bij het interpreteren van de uitkomsten
 • de organisatie toegang krijgt tot een applicatie
 • de gegevens die daarin staan vertrouwelijk zullen worden behandeld (ze zullen nooit herleidbaar worden gebruikt door IKNL - als ze worden gebruikt is het voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek binnen de palliatieve zorg, het uitvoeren van een benchmark en het op verzoek van organisaties uitvoeren van eventuele audits)
 • er geen persoonsgegevens (in het kader van AVG) in de digitale gids mogen worden ingevoerd
 • men 12 weken de tijd heeft om de applicatie te vullen maar dat men daarna nog steeds de ingevulde lijst kan inzien
 • men zelf met de netwerkcoördinator moet afstemmen of en hoe deze inzage krijgt in de gegevens
 • we verwachten dat een organisatie vervolg geeft aan de Zelfevaluatie
 • men een Zelfevaluatie na een aantal jaren kan herhalen
 • de documenten en digitale gids niet zomaar mogen worden verspreid, anders dan voor het gebruik van een Zelfevaluatie in de organisatie

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een account bij Fibula. De enige voorwaarde is dat de overeenkomst wordt ondertekend en daarna staat de digitale vragenlijst drie maanden open voor de organisatie die het account heeft aangevraagd.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 23 augustus 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.