Overzicht lokale en regionale initiatieven feb. 2017
Publicatie

Overzicht lokale en regionale initiatieven feb. 2017

  • Datum publicatie 1 juni 2017
  • Auteur Bureau HHM
  • Type rapport
Contactpersoon Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 17 maart 2020

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) kent 14 doelstellingen (kolom 1 in de pdf). Iedere doelstelling is vertaald in een aantal maatstaven. In 2015 is ge├»nventariseerd wat de stand van zaken op elk van die maatstaven was (nulmeting). De uitkomst hiervan ziet u in kolom 2 (in de pdf). Begin 2017 is aan de co├Ârdinatoren van de netwerken Palliatieve zorg en van de VPTZ-organisaties gevraagd welke lokale/regionale initiatieven bij hun bekend zijn.Van 24 netwerken en 39 VPTZ-organisaties kwam reactie. In dit overzicht zijn de genoemde initiatieven samengevat en gekoppeld aan de doelstellingen van het NPPZ. Het plaatsen van een initiatief onder een van de doelstellingen is soms wat arbitrair; sommige passen onder meerdere doelstellingen. Er is gekozen voor een doelstelling waar ze primair onder lijken te vallen.

Download

Contactpersoon Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 17 maart 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.