Handreiking Implementatie Zorgpad Stervensfase
Publicatie

Handreiking Implementatie Zorgpad Stervensfase

 • Datum publicatie 1 september 2017
 • Uitgever IKNL
 • Type handreiking
Contactpersoon Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 oktober 2019

De Handreiking implementatie Zorgpad Stervensfase is geschreven voor leden van de projectgroep die het Zorgpad Stervensfase (gaan) implementeren binnen de organisatie. De handreiking geeft ondersteuning bij het schrijven van een implementatieplan. Door de stappen in de handreiking te volgen is voorafgaand aan de implementatie helder:

 • waarom de implementatie van belang is,
 • wie er tijdens de implementatie betrokken zijn en
 • wat ieder zijn rol is.

Door bij het opstellen van het implementatieplan vertegenwoordigers uit de organisatie te betrekken, wordt het een breed gedragen plan dat aansluit op de huidige werksituatie. Betrokkenen kunnen de verwachte uitkomsten, nut en noodzaak van het project verder verspreiden in de organisatie.

De handreiking bestaat uit drie hoofdstukken die gezamenlijk zorgen voor een opzet van het implementatieplan binnen de organisatie. In elk hoofdstuk wordt ingegaan op de algemene implementatie-items en specifieke items die betrekking hebben op de implementatie van Zorgpad Stervensfase. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

 • implementatie algemeen
 • voorwaarden implementatie Zorgpad Stervensfase
 • projectorganisatie/implementatieplan

Naast de handreiking biedt IKNL ook een Format Implementatie Zorgpad Stervensfase aan. Dit format is onderdeel van de Handreiking implementatie Zorgpad Stervensfase. Het is te gebruiken binnen de instelling om invulling te geven aan het implementatieplan. Aan de hand van het format kunnen items voor de organisatie of afdeling worden beschreven zoals:

 • de rollen en taken opdrachtgever, projectleider en projectgroep 
 • een contextanalyse met een checklist van de huidige situatie
 • een businesscase
 • de doelgroep en doelstellingen van implementatie
 • analyse van de belemmerende en bevorderende factoren
 • een activiteitenplan.

Verwant materiaal:

Nulmeting Zorgpad Stervensfase

Contactpersoon Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.