Palliatieve zorg voor verzorgenden niveau 3 (basiscursus)
Opleiding

Palliatieve zorg voor verzorgenden niveau 3 (basiscursus)

 • Aanbieder Netwerken Palliatieve Zorg Groningen
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 12 oktober 23 november 2021 09.00-12.30 uur
 • Duur 4 dagdelen
 • Kosten ja
 • Locatie Congres Centrum & Vergadercentrum Hanze Plaza, Groningen
 • Functie mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Janneke Komduur
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2021

Competentiegerichte basisscholing voor verzorgenden die aan de hand van competenties en eindtermen van het Onderwijsraamwerk O2PZ is ontwikkeld. Beroepscompetenties, een mix van kennis, vaardigheden en beroepshouding die in de praktijksituatie van de beroepsbeoefenaar worden gevraagd, vormen het uitgangspunt van het onderwijs. 

Het algemene uitgangspunt van deze scholing is de student in staat te stellen: 

 • zich te vormen tot een beroepsbeoefenaar die functioneert op grond van eigen deskundigheid en verzorgende / verpleegkundige of medisch ondersteunende werkzaamheden kan verrichten; 
 • voldoende kwalificaties te verwerven voor een voortdurende professionalisering van zichzelf en het beroep; 
 • vorm te geven aan functionele relaties en aan organisatorische verbanden binnen de gezondheidsinstellingen.

Leerdoelen

Eindtermen met betrekking tot kennis 

De deelnemende verzorgende: 

 • kan de definitie en basisprincipes van de palliatieve zorg benoemen; 
 • kan de wijze waarop de palliatieve zorg in de regio en de organisatie vorm krijgt benoemen; 
 • kan de meest voorkomende zorgproblemen in de verschillende stadia van palliatieve zorg benoemen; 
 • kan de functie van de signaleringset benoemen; 
 • kan de meest voorkomende symptomen in de palliatieve zorg benoemen; 
 • heeft kennis van de wijze waarop de patiënt en zijn naasten omgaan met emoties in de palliatieve fase; 
 • kan benoemen op welke wijze hij met de patiënt en zijn naasten in gesprek kan gaan over lastige onderwerpen in de palliatieve zorg; 
 • heeft kennis van de wijze waarop hij omgaat met zijn eigen emoties. 

Eindtermen met betrekking tot vaardigheden 

De deelnemende verzorgende: 

 • kan uitleggen waarop hij moet letten (observaties) in de zorg voor een patiënt in de palliatieve fase; 
 • kan benoemen welke symptomen voor kunnen komen in de palliatieve zorg en weet hoe hij deze problemen kan signaleren; 
 • kan de problemen van de palliatieve patiënt in kaart brengen en kan daarop zijn zorg plannen, uitvoeren en evalueren; 
 • kan pijnscores bijhouden; 
 • kan indicaties benoemen voor het inschakelen van andere professionals en hier uitvoering aan geven. 

Eindtermen met betrekking tot attitude 

De deelnemende verzorgende: 

 • is bereid tot reflecteren op het eigen handelen binnen de zorg; 
 • heeft een actieve inbreng tijdens de lessen; 
 • heeft respect voor de emoties en meningen van de andere deelnemers.

Leervorm(en) 

Kennisoverdracht, casuistiekbeschrijvingen, presentatie, oefenen met set signalering in de palliatieve fase.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

 • Kwaliteitskader palliatieve zorg
 • Pallialine
 • Onderwijsraamwerk O2PZ

Docent(en)

Consulenten van het consultteam palliatieve zorg Groningen

Kosten

€ 325

Informatie en inschrijving

Download de brochure of ga naar de website van Elann.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Janneke Komduur
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.