Palliatieve zorg voor verpleegkundigen: de basis (nascholing)
Opleiding

Palliatieve zorg voor verpleegkundigen: de basis (nascholing)

 • Aanbieder LUMC Educatie Zorgsector
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (blended learning)
 • Datum 4 november 2021 15 november 2021 (09.00.14.00 uur)
 • Duur Drie dagdelen
 • Kosten ja
 • Locatie Online
 • Functie hbo verpleegkundige (6), mbo verpleegkundige (4)
 • CanMEDs rol communicatie, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd aangevraagd, V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Mariska Schoonderwoerd Educatie zorgsector LUMC
Laatst geactualiseerd: 5 augustus 2021

Palliatieve zorg betekent dat een patiënt of cliënt niet meer zal genezen van een ziekte. Hierbij wordt vaak gedacht aan kanker. Maar COPD, hartfalen of dementie zijn ook ziekten waar mensen niet van kunnen genezen. COVID-19 is een ziektebeeld dat mogelijk aan deze groep kan worden toegevoegd.

In de palliatieve fase van de ziekte worden veel mensen nog wel behandeld. Zowel voor de ziekte als voor klachten van de ziekte. Voor verpleegkundigen die vaak betrokken zijn bij deze patiënten biedt deze nascholing je kennis en inzichten voor verdere professionalisering.

In het lesprogramma staat de patiënt met zijn naasten centraal. Het uitgangspunt bij de leeractiviteiten is leren herkennen. Welke vragen en signalen hoor en zie ik bij mijn patiënten en zijn of haar naasten? Wat kan ik als verpleegkundige in die specifieke situatie aan zorg en begeleiding geven.

De deelnemer kan na deze scholing :

 • uitleggen wat palliatieve zorg is met behulp van specifieke begrippen als markering van de palliatieve fase en de vier dimensies van de patiënt: lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel
 • benoemen voor wie palliatieve zorg is bestemd en in welke fase van ziekte palliatieve zorg van toepassing is vanuit het perspectief van de patiënt en mantelzorger
 • vertellen hoe de palliatieve zorg regionaal en landelijk is georganiseerd voor patiënt en mantelzorger
 • voor de eigen patiënten een sociale kaart maken bij een zorgvraag
 • met behulp van een casus verschillende symptomen als pijn, delier, dyspneu, obstipatie systematisch in kaart brengen met de verschillende risicofactoren per symptoom en eventuele meetinstrumenten
 • uitleggen hoe bij een symptoom een hulpvraag of een consultvraag bedoeld voor een specialistische hulpverlener in de palliatieve zorg geformuleerd kan worden
 • beargumenteren hoe complementaire zorg ingezet kan worden bij symptoommanagement
 • motiveren op welke wijze keuzes gemaakt worden bij veranderingen in de hulpvraag (en leg uit hoe deze verandering van invloed is/kan zijn op de vier dimensies)
 • vertellen aan de naasten van een patiënt/cliënt waaraan zij kunnen zien dat de terminale fase is begonnen en wat zij in deze fase kunnen verwachten aan symptomen
 • beschrijven op welke manier je kunt signaleren dat een patiënt/cliënt met levensvragen worstelt
 • uitleggen hoe je als verpleegkundige kunt participeren en ondersteunen bij levensvragen en zingeving
 • de specifieke zorg, communicatie en rapportage in de laatste 72 uur en na overlijden benoemen
 • uitleggen hoe 'sterven in eigen regie' vorm kan krijgen in de eigen praktijk/werkveld
 • vertellen welke factoren bijdragen aan een gecompliceerd rouwproces bij de naasten
 • in eigen woorden uitleggen hoe hij oog kan hebben voor de emoties van collega’s en hoe dan te handelen


Kosten

€ 352

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website van LUMC.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Mariska Schoonderwoerd Educatie zorgsector LUMC
Laatst geactualiseerd: 5 augustus 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.