End of life issues (e-learning)
Opleiding

End of life issues (e-learning)

 • Aanbieder Carend
 • Type scholing e-learning met certificaat
 • Datum 14 en 18 september
 • Kosten ja
 • Locatie Online
 • Functie diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd ABAN (artsen-algemeen), Cluster 1 (huisarts, SO), SKGV (geestelijke verzorging), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021

De webinarreeks End of life issues is een interactieve e-learning die bestaat uit vier delen. De reeks is bedoeld voor artsen, geestelijk verzorgers, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden, die zowel binnen als buiten het ziekenhuis in aanraking komen met patiënten in een palliatieve setting, in het bijzonder de stervensfase. 

Alle onderdelen zijn opgebouwd volgens eenzelfde format: aan de hand van casuïstiek worden de belangrijkste problemen én uitdagingen met betrekking tot het betreffende onderwerp belicht. Er wordt veel interactie van de deelnemers verwacht. De bedoeling is dat het geleerde direct de volgende dag in de praktijk toegepast kan worden.
 

Deel 1: Existentiele zorgen, in het bijzonder moslims
Na het afronden van deel 1 kan de student:

 • de in de palliatieve fase voorkomende angsten en existentiële zorgen herkennen bij patiënt en naasten, maar in het bijzonder tijdens de stervensfase
 • signaleren wanneer er een indicatie bestaat een geestelijk verzorger in consult te vragen 
 • in eigen woorden vertellen aan patiënt en familie wat de rol van de rol van de geestelijk verzorger is en waarom deze in consult wordt gevraagd
 • (h)erkennen in hoeverre de eigen culturele en/of religieuze achtergrond c.q. overtuiging een rol speelt in de benadering van patiënten met een andere achtergrond 
 • begrijpen in hoeverre waarden en overtuigingen van mensen met een andere achtergrond een rol spelen in de perceptie met name met betrekking tot eindelevenkwesties 
 • eigen zorgen signaleren en bespreekbaar maken in het team 
 • zorgen bij collega’s (h)erkennen en daar over in gesprek gaan op een veilige en positieve manier 

Deel 2: palliatieve zorg bij specifieke ziektebeelden (als voorbeeld oncologie) 
Na het afronden van deel 2 kan de student:

 • de voor- en nadelen van de vooruitgang in de oncologische wetenschap beschrijven en bediscussiëren
 • de effecten van een vroege start van palliatieve zorg bij mensen bij kanker beschrijven
 • verschillende benaderingen, instrumenten en momenten voor de markering van de palliatieve fase bij mensen met kanker beschrijven en bediscussiëren
 • voorbeelden geven van veelvoorkomende symptomen/patiëntproblemen en interventies bij mensen met kanker in de palliatieve fase, terminale fase en stervensfase
 • met behulp van voorbeelden uitleggen hoe zorg op de vier dimensies kan worden geboden aan mensen met kanker in de palliatieve fase, terminale fase en stervensfase
 • de richtlijnen voor (palliatieve) zorg aan mensen met kanker raadplegen op www.oncoline.nl

Deel 3: Palliatieve sedatie
Na het afronden van deel 3 kan de student:

 • uitleggen wat palliatieve sedatie is
 • uitleggen wat het doel van palliatieve sedatie is
 • uitleggen welke vormen van palliatieve sedatie er zijn
 • uitleggen wat het begrip proportionaliteit inhoudt
 • de indicatiestelling van palliatieve sedatie, de randvoorwaarden, het besluitvormingsproces en de uitvoering per setting beschrijven
 • voorbeelden geven van (veelvoorkomende) refractaire symptomen
 • de eigen rol in het proces van palliatieve sedatie beschrijven
 • beargumenteren waarom palliatieve sedatie normaal medisch handelen is
 • beargumenteren waarom palliatieve sedatie het leven niet bekort
 • beargumenteren waarin palliatieve sedatie zich onderscheidt van euthanasie
 • de Richtlijn Palliatieve sedatie raadplegen 

Deel 4: Stervensfase
Na het afronden van deel 4 kan de student:

 • weten dat de stervensfase en de palliatieve fase niet hetzelfde zijn
 • weten dat de stervensfase ongeacht het onderliggende ziektebeeld of proces veel overeenkomsten kent (final common pathway)
 • communiceren met patiënt en naasten over en tijdens de stervensfase
 • medicatie herzien in de stervensfase
 • weten welke symptomen het meest worden gezien in de stervensfase
 • indien nodig een symptoomgericht beleid maken
 • epidemiologische gegevens over sterven in Nederland herkennen

Kosten

€ 49

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie en inschrijven naar de website van Carend.
 

Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

 

 

Laatst geactualiseerd: 8 juli 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.