Nieuwsflits denktank 15 maart

Nieuwsbericht | 15 maart 2019 | Bron: Stichting Fibula

Werkbijeenkomst Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

Op donderdag 14 maart vond de eerste van 3 werkbijeenkomsten rondom het advies van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg plaats. In deze bijeenkomst is het advies uitgebreid besproken met de bestuurders en netwerkcoördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ).
Doelstelling van de bijeenkomst was het toetsen van het voorliggende advies en op die wijze input te krijgen voor de verdere uitwerking.

Naast netwerkcoördinatoren, bestuurders en een afvaardiging van Fibula was ook Fred Lafeber, beleidsmedewerker VWS, aanwezig. Een vertegenwoordiging van PZNL was verhinderd. De bijeenkomst werd begeleid door extern adviseur Gerrit Damhuis. 

Er zijn 3 hoofdthema's besproken:

 1. Versterken van de NPZ
 2. Verdere vormgeving van de landelijke ondersteuningsstructuur
 3. Financiering

Hieronder een greep uit de punten die naar voren zijn gekomen tijdens deze bijeenkomst:

 • Het advies mag concreter. Kan nu op meerdere manieren worden geïnterpreteerd.
 • Kijk goed naar waar je extra gelden aan besteedt.
 • De essentie van het hele advies is dat de verantwoordelijkheid meer in de netwerken komt te liggen en dat verantwoordelijkheid ook moet worden gepakt. Hier zijn goede randvoorwaarden voor nodig. Als voorbeeld werd genoemd: landelijk ontwikkelen wat landelijk kan en financiële middelen.
 • Bundel krachten met andere netwerken.
 • Belangrijkste functie van een netwerk is faciliteren van de netwerkzorg.
 • Vind een evenwicht tussen vrijblijvendheid en doorzettingsmacht binnen een netwerk.
 • De 65 netwerken palliatieve zorg zijn allemaal anders; van belang is om de regionale binding te behouden.
 • Zelfevaluatie moet geen doel op zich worden.
 • Laat samenvoeging van verschillende netwerken palliatieve zorg in een grotere regio organisch ontstaan.
 • Als belangrijkste taak vanuit de landelijke ondersteuning wordt vooral beleidsontwikkeling gezien. 
 • Vind als ministerie iets van de oprichting van een landelijke ondersteuningsstructuur. Nu te vrijblijvend. 
 • Het is voor de aanwezigen vooralsnog niet geheel duidelijk waar de coöperatie PZNL voor staat en ervaart nog geen toegevoegde waarde.
 • Belangrijk is dat duidelijk wordt wat een extra financiering oplevert voor de patiënt.
 • De netwerken mogen trots zijn op wat is bereikt door de regionale samenwerking. De verhalen hierover mogen worden verteld!

De aanwezigen waren vanuit een zeer betrokken houding positief kritisch. Het bestuur van Fibula ziet deze input als zeer waardevol en neemt dit mee in de verdere invulling van het plan van aanpak. Dit plan zal voor het zomerreces besproken worden met minister De Jonge.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.