Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning is een belangrijk onderdeel van het NPPZ II. Iedere patiënt heeft in de palliatieve fase andere zorgbehoeften en -wensen. Door die tijdig samen te bespreken, en alles vast te leggen, zorgt de zorgverlener ervoor dat de patiënt passende zorg krijgt.

De drie soorten evaluaties palliatieve zorg die het NPPZ II faciliteert kunnen je helpen in het aanzwengelen en verbeteren van proactieve zorg in je netwerk:

 1. Zelfevaluatie voor zorgorganisatie
 2. Zelfevaluatie voor huisartsen
 3. Netwerkevaluatie.

Hieronder vind je informatie over het promoten van en het ondersteunen bij de Zelfevaluatie voor zorgorganisaties. Op een later moment volgt de informatie voor het promoten en ondersteunen van de Zelfevaluatie voor huisartsen en de Netwerkevaluatie.

Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties

Als netwerkcoördinator ben jij het aanspreekpunt voor zorgorganisaties die een Zelfevaluatie Palliatieve Zorg willen uitvoeren of aan het uitvoeren zijn. Op deze pagina vind je de stappen die je kunt zetten om zorgorganisaties te motiveren, ondersteunen en begeleiden in het uitvoeren van de Zelfevaluatie.

Team Zelfevaluatie

Voor vragen en opmerkingen en om af te stemmen over ondersteuning en begeleiding van zorgorganisaties, kun je bij team Zelfevaluatie (zelfevaluatiepz@pznl.nl) terecht. Dit team bestaat uit:

 • Eveline van Drielen, Projectadviseur
 • Linette Belo, Projectadviseur
 • Dianne Boxman, Verpleegkundig adviseur
 • Anja te Mebel, Projectmedewerker

Stappen promoten en ondersteunen Zelfevaluatie

A. Voorbereiding

 1. Informeer de organisaties in jouw netwerk over de Zelfevaluatie voor zorgorganisaties. Je kunt hiervoor gebruik maken van de standaard e-mail voor zorgorganisaties.
 2. De Zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Je kunt deze desgewenst nalezen.
 3. Lees de gids (dit is de handleiding en Zelfevaluatie in één), en de informatie over de Zelfevaluatie voor zorgorganisaties op Palliaweb.
 4. Nodig de organisaties in je netwerk uit voor de online inspiratiebijeenkomsten die team Zelfevaluatie organiseert, zie Palliaweb voor meer informatie en data.
 5. Optioneel: organiseer zelf een bijeenkomst voor de organisaties in jouw netwerk en ga met elkaar in gesprek over de Zelfevaluatie. Geef een presentatie of vraag team Zelfevaluatie om een presentatie te geven.
 6. Bespreek binnen het bestuur/kernteam/stuurgroep van jouw netwerk hoe de Zelfevaluatie wordt ingezet en welke ondersteuning het netwerk daarbij biedt.
  • Maak eventueel afspraken over de inzet van de Zelfevaluatie, bijvoorbeeld door de Zelfevaluatie op te nemen in het convenant van het netwerk.
  • Denk na over je eigen rol en ondersteuning die je wilt en kunt geven en bespreek dit. 

B. Uitvoering: als één organisatie of meerdere organisaties met de Zelfevaluatie aan de slag gaan

 1. Bespreek binnen je netwerk met de organisaties die met de Zelfevaluatie aan de slag gaan wat zij willen ophalen en of er gezamenlijk vervolg gegeven wordt aan de uitkomsten. Dat wil zeggen: willen de leden de uitkomsten van de Zelfevaluatie met elkaar delen, samen leren en misschien zelfs gezamenlijk verbeterpunten oppakken?
 2. Houd een voorgesprek met de organisatie die de Zelfevaluatie gaat uitvoeren.
  Bespreekpunten:
  • Doelstelling en verwachtingen van de organisatie van de Zelfevaluatie.
  • Plan van Aanpak: in de link vind je het format dat als hulpmiddel kan dienen.
  • Samenstelling projectgroep en werkgroep en rol projectleider.
  • Tijdsinvestering.
  • De vier fases van de Zelfevaluatie
  • Samenhang tussen de Zelfevaluatie en huidig beleid van de organisatie.
  • Hoe verder na de Zelfevaluatie:
   Het is aan de organisatie zelf om te bepalen wat te doen met de uitkomsten van de Zelfevaluatie. Er komt geen analyse en oordeel vanuit Stichting PZNL. Wel levert elke uitgevoerde evaluatie informatie op over de voortgang van de implementatie van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg binnen zorgorganisaties. N.B. Als een organisatie geen gebruik kan of wil maken van de digitale versie van de Zelfevaluatie, is er de optie om de papieren versie uit de gids te gebruiken. Neem hiervoor contact op met team Zelfevaluatie.
  • Welke ondersteuning gewenst is. Zie ook het beschikbare ondersteuningsaanbod vanuit team Zelfevaluatie. Voor afstemming, neem contact op met team Zelfevaluatie.
 3. Gebruik het Excel aanmeldingsformulier om de zorgorganisatie bij team Zelfevaluatie aan te melden voor het gebruik van de digitale Zelfevaluatie. N.B. Na aanmelding ontvangt de organisatie een e-mail met tekst en uitleg over de Zelfevaluatie en de te nemen stappen. Deze e-mail wordt momenteel herzien en daarna ter kennisgeving op deze pagina toegevoegd.

C. Vervolg: hoe verder na het invullen van de Zelfevaluatie

 1. Na het invullen van de antwoorden op alle vragen van de Zelfevaluatie, kan de organisatie de uitkomsten uit de digitale applicatie halen.
 2. Onderdeel van de uitdraai is een format om de uitkomsten te verwerken tot een verbeterplan voor de organisatie. Dit format wordt momenteel herzien en daarna op deze pagina toegevoegd.
 3. De organisatie bespreekt de uitkomsten, eventueel met begeleiding van de netwerkcoördinator en indien gewenst met team Zelfevaluatie. Uit de bespreking volgen aanbevelingen en verbetervoorstellen. Op basis hiervan stelt de organisatie een actieplan op.
 4. Op netwerkniveau kunnen de uitkomsten van de Zelfevaluatie worden gedeeld om van elkaar te leren. De gezamenlijke verbeterpunten kunnen organisaties binnen het netwerk met elkaar oppakken en deze kun je opnemen in het jaarplan van het netwerk. 

 

 

Contact
Vragen of tips?
Neem contact met ons op via onderstaande knop