Netwerkprojecten

Zelfevaluatie palliatieve zorg 

De bij het netwerk aangesloten organisaties zijn in 2021 gestart met het doen van de zelfevaluatie palliatieve zorg. 
Het doel van de Zelfevaluatie is tweeledig. De Zelfevaluatie geeft zorgorganisaties inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft deze een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is. Door de Zelfevaluatie kunnen zorgorganisaties op netwerkniveau bevindingen uitwisselen en van elkaar leren. De Zelfevaluatie geeft richting bij implementatie van het Kwaliteitskader. De Zelfevaluatie is geen keurmerk of accreditatieprogramma, maar een instrument voor bewustwording en zelfreflectie.   gids voor zelfevaluatie

planning:​​​​​​

  • Afronden zelfevaluatie in organisaties maart 2022 ( uitloop naar mei/medio juni 2022
  • Analyse, rapportage en speerpunten uit de zelfevaluatie naar de eigen organisatie (september 2022)
  •  Analyse, rapportage en speerpunten binnen het netwerk ( oktober 2022)
  •  Komen tot gezamenlijke keuzes en plan van aanpak in het netwerk voor beleid 2023 ( oktober /november 2022)

 

Pilot consultatie  

2022- 2026;

Het onderbrengen van telefonische consultatie bij netwerkorganisaties.
Nadere invulling geven aan de inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners in aansluiting op generalistische palliatieve zorg.
Regionaal implementeren protocol palliatieve zorgplanning thuis.
Implementatie onderwijsraamwerk 02PZ in onderwijsinstellingen i.s.m. ambassadeurs O2PZ

 

 

 

Invoering landelijke leidraad ACP

Binnen het netwerk is in 2021 in samenspraak met professionals op bestuurlijk niveau de keuze gemaakt in de regio Zuid Gelderland gebruik te maken van de landelijke leidraad voor het proces en uniform vastleggen van Proactieve Zorgplanning 2020. leidraad proces en uniform vastleggen ACP

De regiegroep richt zich op  implementatie van deze leidraad op training van het gebruik van deze leidraad en het proces van zorgoverdacht tussen organisaties. De regiegroep sluit aan bij andere lopende regionale projecten en pilots t.a.v. ACP zoals;

 *  ACP kwetsbare ouderen in de huisartsenraktijk i.s.m. wijkverpleging  
    Project Proactieve Zorgplanning kwetsbare ouderen - Netwerk100

 *  Project samen beslissen                  
    Nieuwe leerlijn Samen beslissen - ZonMw Digitale Publicaties

 *  Signaleren, markeren en zingeving  
     Stilstaan bij zingeving in de palliatieve fase

 

 

Projectplan Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase.

Het netwerk NPZZG en  het Radboudumc wil door deelname aan dit landelijke project bereiken dat bij patiënten met ongeneeslijke kanker meer aandacht is voor psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit. Om dit te bereiken wil ze de gecombineerde gespreksinterventie in het Radboudumc afdeling Medische Oncologie implementeren.

De casemanagers medische oncologie willen de psychosociale zorg voor patiënten met kanker in de laatste levensfase en hun eventuele partners verbeteren. Tevens willen ze dat verpleegkundigen meer kennis en vaardigheden opdoen om psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit te bespreken met patiënten en naasten. Minder verlegenheid ervaren bij patiënten en eventuele partners met kanker in de laatste levensfase door gesprekken aan te gaan over psychosociale zorgbehoeften en over vragen over intimiteit en seksualiteit.

(Looptijd van november 2020 tot mei 2023)

Lees Projectplan

Contact