Landelijke meetdag palliatieve zorg

Nieuws NPZ Groningen 28 april 2021

Doel

Het doel van deze studie is het in kaart brengen van het aantal patiënten met een palliatieve zorgbehoefte die op 16 april 2021 opgenomen waren op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen.

Waarom?

De inzet van palliatieve zorg kan voor patiënten met een levensbedreigende aandoening van meerwaarde zijn, ook vroeg in het ziektebeloop en als nog ziektegerichte behandeling wordt gegeven. Hoewel er steeds meer aandacht is voor palliatieve zorg en het aantal consultvragen aan palliatieve teams gestaag toeneemt,

worden vermoedelijk niet alle patiënten met een palliatieve zorgbehoefte en hun naasten bereikt. Daarnaast wordt palliatieve zorg vaak pas laat in het ziekteproces ingezet.

Werkwijze

Er is een (anonieme) inschatting gemaakt van het aantal patienten met een mogelijke palliatieve zorgbehoefte door middel van de surprise question ( ‘Zou het u verbazen als deze patiënt binnen een jaar zal overlijden?’), die werd voorgelegd aan artsen en verpleegkundigen.

Naast het (landelijke) doel inzicht te krijgen in de palliatieve zorgbehoefte, hopen we op lokaal niveau de bewustwording rondom de palliatieve zorgbehoefte te vergroten onder zorgprofessionals.

Contact