Digitaal werkbezoek van het praktijkteam VWS aan het Netwerk PZ regio GV

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 19 oktober 2021

Op 9 september 2021 nam een grote delegatie vanuit het Netwerk deel aan ‘het werkbezoek van het Praktijkteam PZ van VWS’. Helaas bleek dit toch alsnog een digitale ontmoeting van anderhalf uur te moeten worden. We kijken desalnietemin terug op een vruchtbaar gesprek met elkaar.

In de aanloop naar het werkbezoek is er eind 2020 en begin 2021 vanuit het Netwerk een aantal meldingen gedaan bij het Praktijkteam over regionale casuïstiek waarbij vraagstukken over kwaliteit, indicatiestelling en betaalbaarheid van de (hospice)zorg nu en in de toekomst centraal stonden.
Na (voor)bespreking in het bestuurljk overleg, het regionaal hospice overleg en door navraag bij enkele thuiszorgorganisaties kwamen we gezamenlijk tot onderstaande bespreekpunten:
Bekostiging hospicezorg (onder verschillende wet- en regelgeving)
Inkoopvoorwaarden 2022 wijkverpleging
Inzet thuiszorg (knellende capaciteit en kwaliteitsvraagstukken)
Inzet experts bij niet cli├źntgebonden activiteiten en beschikbaarheid expertise regionaal 
We kijken terug op een ontmoeting waarbij in alle openheid op de onderwerpen kon worden ingegaan. Een en ander krijgt binnen de Netwerksamenwerking nog een vervolg. Vooral het vraagstuk hoe de zorg kostendekkend kan worden vormgegeven zolang we in een overgangsfase zitten naar toekomstige bekostigingssystemen in hospicezorg en (intensieve)thuiszorg. 
Er was ook voldoende ruimte om de vraagstukken naar visie op het ‘thuis sterven’, keuzevrijheid, capaciteitsvraagstukken en bedbezetting hospicevoorzieningen, triage hospicezorg en de toename van complexiteit in zorgzwaarte bij opname in een hospice te delen.

Terugkoppeling van de toekomstige oplossingen en de activiteiten van het Praktijkteam zullen verlopen via branche organisaties zoals Actiz, AHzN, VPTZ, PZNL, via publicaties op Palliaweb en waar nodig via de Netwerkcommunicatie in de verschillende overlegvormen.
 

 

 

 

 

Contact